Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол (АПСК) определи Първа финансова брокерска къща, с изпълнителен директор Неделчо Неделчев, за участник, спечелил конкурса за инвестиционен посредник за продажбата чрез публично предлагане на два пакета акции - 49 533 броя, представляващи 33% от капитала на "Е. ОН България Продажби" АД, Варна и 43 494 броя, представляващи 33% от капитала на "Е. ОН България Мрежи" АД, Варна.

Договорът за инвестиционно посредничество трябва да бъде сключен в 14 дневен срок, считано от датата на уведомление за решението за избор на участник, спечелил конкурса.

Договорът подлежи на одобрение от Надзорния съвет на АПСК.

Акциите на дружествата ще се продават на "Приватизационен пазар" на Българска фондова борса - София.

На второ място е класирана Булброкърс, а на трето - Централна кооперативна банка.