Имотният ни пазар продължава да се смята за един от най-депресираните сектори на българската икономика. И докато настроенията и перспективите пред сектора остават предимно негативни, сред преобладаващата част от населението, статистиката на Имотния регистър към Агенцията по вписванията отчете обратна тенденция.

Официалните данни на службите по вписванията по места (113 общо) показват сериозно съживяване на активността на имотния пазар в България през второ тримесечие на тази година. Нещо повече! Статистиката отчете първи ръст на продажбите в сектора през второ тримесечие на 2011 от три години насам (сравнявано с аналогичния период на предходните години - бел. р.), когато започна и свиването на пазара.

Отчетените в Имотния регистър сделки за покупко-продажба на имоти в периода април-юни 2011 г. наброяват 67 254, при 45 464 за същия период на 2010-а и 52 026 за 2010 година.

По-долу в таблицата може да видите обобщена информация за продажбите през вторите тримесечия от 2005 до 2011 години:

Тримесечие/ГодинаПродажбиQ2/1167254Q2/1045464Q2/0952026Q2/0878408Q2/0780127Q2/0675753Q2/0556999

Източник: Имотен регистър

Нека да припомним как се развива пазарът на имоти по отношение на цените, съгласно изнесените напоследък статистически данни от НСИ.

Съгласно статистиката на националния статистически институт, индексът на цените на жилищата за второто тримесечие на 2011 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 93.6%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 6.4%.

През второто тримесечие на 2011 г. спрямо предходното, е регистрирано намаление на цените в 23 от областните градове, като по-значително е във Велико Търново - с 5.5%, Габрово - с 5.4%, Видин и Пловдив - с по 4.7%.

Увеличение на цените е регистрирано в останалите областни градове.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през второто тримесечие на 2011 г. е 908.98 лв./кв. метър.

Второто тримесечие на годината бе 11-то поредно на спад на цените на имотите.