Икономически растеж в ЕС-27 от 1.6% през 2011 и не повече от 1% през 2012 г. и съответно ръст от 0.8% в еврозоната през 2012 г. и 1.5% за 2011 г.– това прогнозира Конфедерацията на европейския бизнес Business Europe, представена в България от БСК.

„Продължаващата криза на държавния дълг и нестабилността на финансовите пазари се отразяват на нагласите на бизнеса и потребителите и водят до намаляване на тяхното доверие“, заявяват от там.

Основен тласък на икономическия растеж се очаква да дадат инвестициите и износът, докато личното потребление ще остане ниско, приносът на държавните разходи ще бъде близо до нулата през 2011 г. и леко отрицателен през 2012 г. (-0.18 п.п.). Задълбочаването на кризата с държавния дълг и спадът в потребителското доверие увеличиха песимизма за бъдещата икономическа ситуация и нараснаха страховете от безработица.

Пазарите на труда се влошиха след лятото на 2011 г., а безработицата се очаква да се увеличи леко през следващата година от 9.7% до 9.8% в ЕС-27, и от 10% до 10.1% в еврозоната. Това се равнява на увеличение на безработицата от около 25 хиляди души в ЕС-27. Въпреки лошите пазарни условия, Business Europe обаче прогнозира, че почти 1 млн. нови работни места са създадени през тази година, а за 2012 г. има потенциал за още поне 250 000.

От друга страна сътресенията на пазара на облигации води до отслабване на банките, което от своя страна ограничава способността на фирмите да инвестират. Значителното затягане на кредитните условия е в ход, като не може да се изключи и втора кредитна криза.

Компаниите очакват разходите и достъпът до финансиране да станат още по-рестриктивни през следващите 6 месеца. Проучване на ЕЦБ през октомври за банковото кредитиране в страните от еврозоната потвърждава затягането на кредитните стандарти от банките и показва очаквания за по-нататъшно влошаване през следващите тримесечия.

Предизвикателствата на финансовата среда създават значителни ограничения и рискове за инвестициите, което на свой ред пречи на дългосрочния икономически растеж. Предприятията са все по-загрижени от евентуалното ограничаване на банковото кредитиране, целящо да отговори на по-строгите капиталови изисквания.

Повишените капиталови изисквания, наложени от финансовите регулации на пазара, биха могли допълнително да намалят кредитирането и повишават цената на кредитите. Това, от своя страна, ще доведе до свиване на инвестициите, а оттам – на растежа, в една вече слаба икономическа среда. Освен това, всички банки са все още изправени пред дългосрочни предизвикателства, произтичащи от регулаторната реформа.

Въпреки всички тези негативни фактори, все пак очаква се инвестициите през 2011 г. да нараснат с 2.5%, а през 2012 г. – с 1.8%, като приносът им към ръста на БВП ще е, съответно – 0.35 п.п. (2011 г.) и 0.24 п.п. (2012 г.).