През юли 2012 г. в страната са функционирали 2 517 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, става ясно от данни на Националния статистически институт.

Броят на стаите в тях е 121.3 хил., а на леглата - 271.9 хиляди. В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 9.4%, а на леглата в тях - с 12.3%.

Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 4.85 млн., като от тях 1.15 млн. са на български граждани, а 3.7 млн. - на чужденци.

В хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 52.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 20.0%.

В средства за подслон и места за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.8% от нощувките на чужденци и 30.0% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 11.9 и 50.0%.

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2012 г. се увеличават с 29.4% в сравнение с юни и достигат 917.8 хиляди.

Относителният дял на българите е 36.7% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (77.4%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно 3.5 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 580.9 хиляди, като 55.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 6.0 броя нощувки.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през юли 2012 г. е 59.7%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 68.0%, следвана от тези с 3 звезди - 63.4%, с 1 и 2 звезди - 40.5%.

Като цяло заетостта на леглата се увеличава с 13.6 процентни пункта в сравнение с предходния месец, като най-голямо е увеличението при средствата за подслон с 3 звезди - с 15.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли достигат 192.0 млн. лв., като от чужди граждани те са 159.3 млн., а от български - 32.8 млн. лева. В сравнение с предходния месец общите приходи нарастват с 66.2%, като от чужди граждани те се увеличават със 72.0%, а от български граждани - с 42.7%.