Списъкът на професиите за професионално образование и обучение бе допълнен с две нови професии през миналата година. Те са сферата на строителството и са добавени по предложение на обучаващи институции в партньорство с бизнеса, съобщават от БСК.

Това са "Реставратор-изпълнител" и "Техник-реставратор" на обекти от културното наследство - недвижими културни ценности. Списъкът с професии за обучение вече е с 239 професии с различна трудност, свързани с различни икономически дейности – туризъм, икономика, селско стопанство, строителство, социални дейности и др.

Работата на реставратор-изпълнителят е свързана с реставриране на конструктивни елементи на сгради, съоръжения и обекти от културното наследство-недвижими културни ценности, като изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи, дърводелските работи, полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и декоративни работи.

Курсистите, които се обучават по професията "Техник реставратор" ще трябва да покрият минимален хорариум от 960 часа, тези, които ще се обучават за "Реставратор-изпълнители" – трябва да покрият 660 учебни часа, предаде bTV. Поне половината от тези часове са предназначени за усвояване на практически умения – в работилница или на конкретни работни места. В курсове за обучение на техник-реставратори могат да бъдат включени лица, които имат поне диплома за средно образование.

Професиите, свързани с реставрация, са нови и все още няма лицензирани центрове, които да предлагат обучение за тях.

"Реставратор-изпълнител" е една от професиите, по които ще бъдат обучени безработни лица по програма КЛИО, финансирана по Националния план за действие по заетостта през 2014 г. Получилите квалификация лица ще бъдат ангажирани в дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти - недвижимо културно наследство.