През 2013 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 594 лв., което е с 8.6% по-високо от 2012 година, сочат данни на НСИ.

Спрямо предходната година през 2013 г. най-голямо е увеличението на цената на лозята - с 21.8%. Увеличението на цената на нивите е с 11.7%, а на овощните насаждения - с 5.1%. Единствено при постоянно затревените площи е установено намаление на цената - с 8.8%.

Категория 2010 2011 2012 2013 Земеделска земя - общо 279 398 547 594 Ниви 279 413 556 621 Овощни насаждения 242 284 412 433 Лозя 206 248 262 319 Постоянно затревени площи 189 207 217 198

През 2013 г., въпреки известен спад в сравнение с предходната година, най-висока продължава да бъдe цената на земеделската земя в Североизточния район - 827 лв. на декар.

Райони 2010 2011 2012 2013 Общо за страната 279 398 547 594 Северозападен 249 420 493 598 Северен централен 295 447 623 708 Североизточен 365 555 860 827 Югоизточен 230 271 346 480 Югозападен 302 237 463 301 Южен централен 230 292 364 357

Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югоизточния район - с 38.7%, докато в Южния централен и в Югозападния район се наблюдава намаление - съответно с 1.9 и 35.0%.

Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 38 лв., което е с 11.8% по-високо спрямо 2012 година.

Спрямо предходната година през 2013 г. най-голямо е увеличението на рентата за лозята - с 61.9%. По този начин през 2013 г. тя изпреварва цената на овощните насаждения и се доближава до цената на нивите.

От наблюдаваните категории земя единствено при постоянно затревените площи се наблюдава понижение на цената с 11.1%.

Райони 2010 2011 2012 2013 Общо за страната 23 30 34 38 Северозападен 19 22 29 34 Северен централен 25 33 41 46 Североизточен 40 50 53 58 Югоизточен 15 22 28 29 Югозападен 13 15 15 16 Южен централен 13 20 22 24

През 2013 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 58 лв., което е повече от три пъти по-високо от стойността в Югозападния и два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район.

Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони.