Преди броени дни ви представихме две инвестиционни стратегии, насочени към наследниците ни.

Това са Expat College Fund Strategy, която има за цел да ни помогне да реализираме амбициите си за добро образование на децата, както и Expat Next Generation Strategy, която би им дала дългосрочна финансова стабилност.

Днес ще ви представим друга инвестиционна страгегия, насочена за времето след пенсиониране. За хората на 30-40 години, в най-активната фаза от кариерата си, обикновено е трудно да мислят дългосрочно за годините, когато няма да работят и няма да получават днешните доходи.

А именно това е моментът, в който човек може да планира най-добре своето пенсиониране, за да осигури стабилност в стандарта си на живот.

Expat Personal Retirement Strategy е индивидуална инвестиционна сметка с хоризонт 20+ години и очаквана брутна годишна доходност от 6.4%. Тази стратегия е подходяща за всеки, който би искал значително по-голяма гъвкавост и персонализация на инвестиционните решения, в сравнение със стандартните пенсионни планове.

Тя е за инвеститори, които търсят дългосрочна стратегия, по-висока доходност, в сравнение със стандартните спестовни продукти и защита за спестяванията от местни рискове. Ето и още информация за тази стратегия:

Кога трябва да започне спестяването за пенсия?

Колкото по-рано, толкова по-добре. По-дългият хоризонт на инвестиция дава възможност на портфолио мениджъра да изгради оптимална структура на портфейла, така че да се възползва както от краткосрочните движения на пазарите, така и от дългосрочните тенденции в световен мащаб.

Каква сума трябва да бъде събрана?

Необходимата сума за пенсия зависи както от желанията и очакванията на инвеститора, така и от неговата житейска динамика и финансови възможности. Статистиката сочи, че за да продължи да поддържа същия стандарт на живот и след пенсиониране, средно пенсионираният трябва да получава около 70-80% от текущия си годишен доход.

Мога ли да тегля средства от сметката, преди да съм се пенсионирал?

Финансовите инструменти и кешовите наличности в инвестиционната сметка са собственост на клиента и той може да се разпорежда с тях по всяко време. Целта на тази инвестиционна сметка е да подпомогне усилията на инвеститора при планиране на пенсионирането му, но не и да го ограничава и „наказва“, ако промени плановете си.

Унаследяват ли се инвестициите?

Да. В случай на смърт инвестициите стават собственост на наследниците и те могат да се разпореждат с тях.

Повече за Expat Personal Retirement Strategy може да намерите тук.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА
Предложената в документа стратегия е инвестиционна стратегия по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Посочената очаквана доходност е изчислена въз основа на исторически обективни данни и факти за съответния клас активи за последните 20 г. и е базирана на основателни предположения за бъдеща доходност съгласно изискванията на Наредба 38. Инвеститорите трябва да имат предвид, че тези прогнози не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Представена очаквана доходност е брутна, като инвеститорът бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи предварително при обсъждане на стратегията. Посочената очаквана доходност е изчислена при начална инвестиция от 20 000 валутни единици, месечни вноски от 250 валутни единици и времеви хоризонт от 20 г.
Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Информацията, включена в материала, е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД не носи отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информацията. Настоящият материал представлява интелектуална собственост на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД и не може да бъде предоставян на трети страни без изрично писмено съгласие на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД. Материалът е предназначен единствено за посочения в него адресат и инвестиционната информация и/или анализи в него не могат да бъдат използвани за собствени или чужди инвестиционни нужди и дейности с посредничеството и/или съдействието на трети страни.