Сирма Груп Холдинг АД планира ново увеличение на капитала с близо 40 млн. лв. Решението е взето на заседание на Съвета на директорите от 2 май 2018 г.

Увеличението на капитала ще се извърши в условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект.

Капиталът на Сирма Груп Холдинг АД се увеличава от 59 360 518 лева, до 98 934 197 лева, чрез издаване на 39 573 679 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев.

Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани поне 19 786 839 акции, в който случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Няма да е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.

Всяка акция от новата емисия има номинална и емисионна стойност от 1 лев. Всички издадени от Сирма Груп Холдинг АД акции, както и акциите от новата емисия, са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Право за участие в увеличението на капитала ще имат онези лица, придобили акции най-късно седем дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане, тоест до края на следващата седмица (до петък, 11 май).

Срещу всяка съществуваща към края на посочения седедневен срок акция се издава едно право. 1.5 права ще дават възможност за записване на една нова акция по емисионна стойност 1 лев. След издаването на правата, всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне и при провеждането на явния аукцион.

Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните от него права, разделен на 1.5. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число.

Сирма Груп Холдинг АД обяви още, че свиква Общо събрание на акционерите на 25 юни 2018 г. На него се очаква да бъдат приети годишният доклад за дейносттa на дружеството, както и индивидуалният и консолидираният годишен финансов отчет за 2017 г.

Акционерите ще гласуват и за разпределяне на финансовия резултат, който за миналата година беше положителен в размер на 2.809 млн. лева. Предложението в дневния ред е 10% от печалбата (280 911 лева) да бъде заделена в резервния фонд на компанията, а остатъкът от 2.528 млн. лв. да остане като неразпределена печалба от минали години.

Дружеството няма да разпределя паричен дивидент за 2017 г.

На Общото събрание ще бъде избран и регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. В дневния ред се предлага Теодора Иванова Цветанова, която одитираше отчетите на компанията и през 2017 г.

От Общото събрание се очаква да одобри и Доклада на комитета по възнагражденията за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година.

Право на глас в Общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т. е. до 11.06.2018 година. Регистрацията на акционерите за Общото събрание на 25 юни започва в 10:00 ч. и приключва в 11.00 ч.