През третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт на България нараства с 3.7% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2019 г.

Това показват експресните данни, публикувани от Националния статистически институт.

Според експресните оценки за третото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 31.49 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2019 г. е 27.13 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68.4%), което в стойностно изражение възлиза на 21.52 млрд. лева.

През третото тримесечие на 2019 г. вътрешните и външните инвестиции (брутното капиталообразуване по методологията на НСИ) възлизат на 5.77 млрд. лв. и заемат 18.3% относителен дял в БВП

Външнотърговското салдо е положително.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо предходните три месеца БВП се увеличава с 0.7%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.5 на сто.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж спрямо второто тримесечие на 2019 г. имат увеличението на износа на стоки и услуги с 3.4%, на крайното потребление (с 0.9%) и на инвестициите (с 0.8%).

През третото тримесечие на 2019 г. БВП нараства с 3.7% спрямо същото тримесечие на предходната година, според сезонно изгладените данни. Те показват ускоряване на растежа спрямо предходното тримесечие, когато годишният ръст достигна 3.7 на сто.

Брутната добавена стойност се увеличава с 3.4%, а потреблението регистрира положителен икономически растеж от 4.9%. Инвестициите отчитат ръст от 2.2% на годишна база, износът на стоки и услуги се увеличава с 0.4%, а вносът намалява с 1.7%.