Данъчни служители ще преподават на учениците финансова и гражданска отговорност. Това предвижда Националната стратегия за младежта 2021 – 2030, публикувана за обществено обсъждане по-рано този месец, пише в. Монитор.

В плана се предвижда модернизацията на системата за образование. Според анализа към момента качеството, приобщаващият характер и съответствието на образованието и обучението с нуждите на пазара на труда продължават да бъдат предизвикателство.

„Демографските тенденции и увеличаващият се недостиг на умения означават, че България трябва да инвестира повече в квалификацията на своята настояща и бъдеща работна сила. Показателно е, че основен приоритет на държавната политика е именно образованието и инвестицията в преподавателите, материалната база и техническата обезпеченост на българските училища и университети. То следва да се развива както в областта на формалното обучение, така и в областта на неформалното образование и ученето през целия живот. Образованието е ключов фактор за бъдещето на всеки млад човек, то предопределя активното му гражданско участие, шансовете му за професионална реализация и качествен живот“, пише още в документа.

От него става ясно, че младите хора на възраст между 15 и 17 ценят училището и образаванието. 82% от тях ходят на училище, за да получават знания и да се образоват, а 60% - за да имат професия.

Въпреки това младите хора проявяват критичност по отношение на използваните методи на преподаване, учебната програма, организацията в училище. В документа е записано още, че според учениците подготовката, която получават за своята бъдеща професионална и житейска реализация, е недостатъчна, че практическите занятия са малко и че е нарушена връзката между образованието и пазара на труда.

За целта се предвиждат серия от мерки, с които да се гарантира формално и неформално образование. което развива познавателни, социални и граждански умения. Предвижда се и информиране за професионално развитие, практики и стажове, както и осигуряване на възможности за развитие на професионални умения чрез формално и неформално образование.

Друга мярка е насърчаването на кариерното ориентиране на младите хора и информирания избор за бъдеща професия.

Предвидени са специални политики за младите хора в малките населени места и селските райони, както и увеличаване на екологичната култура на учениците.