Три от всеки четири фирми, създадени в България през 2019 година, са оцелели и през следващата 2020 година. От създадените през 2015 година фирми обаче, само 5.1% са били все още активни пет години по-късно. Това показват данните на Националния статистически институт за демографията на предприятията.

По аналогия на статистиката за броя на населението, бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното "раждане" през оцеляването и развитието до "смъртта" им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за активните, "новородените" и "умрелите" предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия петгодишен период, от 2016 г. до 2020 г. включително, имат предприятията с нула наети лица.

През 2020 г. този дял е 53%, или 181 571 от всички активни предприятия. Следва групата с 1 до 4 наети лица с 32.8%, или 112 382 предприятия, а най-нисък е делът на предприятията в групата с 5 до 9 наети лица - 6.7%.

Броят на заетите лица в групата с 10 и повече наети лица съставлява 69.6% от заетите в периода 2016 - 2020 г., но делът на предприятията в тази група е едва 7.4% от общия брой активни предприятия.

Новородени предприятия

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 9.1% са "новородени" през 2020 година. За периода 2016 - 2020 г. средногодишно са се раждали 11.2% от активните през периода предприятия.

Структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през последните пет години, като с най-висок относителен дял са новородените предприятия в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 40.8%, а с най-нисък са новородените предприятия в сектор „Добивна промишленост“ - едва 0.1%. Тази структура се запазва и през 2020 година.

През наблюдавания период най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата с нула наети лица през 2020 г. попадат 24 327 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 5 791, а в предприятията с 10 и повече наети лица са само 287.

Рано ли е да се говори за глобална рецесия?Икономическият растеж в богатия свят се забавя, но не е спрял


Оцелели предприятия

От всички предприятия, родени през 2019 г., 78.7% оцеляват една година по-късно, като в групата с 5 до 9 наети лица този относителен дял е най-висок - 88.8%.

През 2019 г. новородените предприятия са 39 763, като от тях 31 306 са преживели успешно 2020 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (86.8%), а най-нисък - в сектор„Добивна промишленост“ (66.7%).

От 2015 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи според броя на наетите в тях. Делът нап предприятията, родени през 2015 г. и все още активни пет години по-късно, е 5.1%, докато делът на родените през 2019 г. и активни през 2020 г. е 9.1% от общия брой на активните предприятия през 2020 година.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор „Транспорт, складиране и пощи“, в който делът на оцелелите през петгодишния период е 6.8%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 0.9%.

Общият брой на заетите лица в родените през 2019 г. и оцелели през 2020 г. предприятия е 70 774 души, като 57.6% от тях са концентрирани в три от разглежданите икономически сектора - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (30.8%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (13.4%) и „Преработваща промишленост“ (13.4%).

Умрели предприятия

Данните за "умрелите" предприятия през 2019 г. са предварителни, което се дължи на специфичнатa методология за определянето им. Едно предприятие се смята за "умряло", когато в две последователни години е било икономически неактивно.

През 2019 г. са умрели 44 221 предприятия, или 12.6% от активните предприятия през същата година, в резултат на което 2.9% от заетите през годината са загубили работните си места.

През 2019 г. 44.4% от умрелите предприятия са от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.