Общият индекс на цените на производител в промишлеността се увеличава с 8.7% през август 2022 г. спрямо предходния месец и с 50.3% на годишна база. Това показват данните на Националния статистически институт.

Спрямо предходния месец значителен ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 28%) и в добивната промишленост (с 5.6%), а намаление е отчетено в преработващата промишленост (с 1.6%).

Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от каучук и пластмаси (с 1%) и при производството на електрически съоръжения (с 0.1%).

По-високи цени са отчетени при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло (с 3.1%), ремонта и инсталирането на машини и оборудване (с 2.8%), производството на метални изделия, без машини и оборудване (с 2.5%).

Спрямо август 2021 година ръст на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (със 130.6%), преработващата промишленост (с 22.7%) и в добивната промишленост (с 9%).

Леко подобрение на бизнес климата през септемвриПрез септември 2022 г. общият показател на бизнес климата в България се увеличава с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец


В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при производството на химични продукти (с 47.5%), производството на дървен материал и изделия от него, без мебели (с 32.4%), производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон (с 32.2%) и производството на хранителни продукти (с 28.4%).

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 12.5% през август спрямо юли и с 68.2% спрямо август 2021 година.

Индексът за международния пазар бележи ръст от 1.4% на месечна и с 22.4% на годишна база.