В края на 2022 г. парите в обращение са над 27,425 млрд. лв. За едногодишен период (спрямо края на 2021 г.) те нараснаха с 11%, или с близо 2,729 млн. лв., съобщава Българската народна банка, цитирана от БТА.

През 2021 г. нарастването на парите в обращение беше по-голямо както в процентно отношение (16,3%), така и като абсолютна стойност (3,456 млрд. лв.).

В края на 2022 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,96%, а на разменните монети – 2,03%.

В края на 2022 г. в обращение са 596,7 млн. броя банкноти, които са с 12,5 млн. броя, или с 2,1% повече в сравнение с края на септември.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общата им стойност нарасна с 3,4%, достигайки в края на декември 26 826.4 млн. лв.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на декември 2022 г. е 44,96 лв., което представлява увеличение с 0,57 лв. спрямо края на третото тримесечие.

За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2,55 лв., или с 6% вследствие на значително по-ускорените темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

С най-голям дял (39,66%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2022 г. е банкнотата от 50 лева, като към 31 декември в обращение са 236,6 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5,20%) e броят на банкнотите от 5 лева.

През 2022 г. общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 188,8 млн. (6,6%), а стойността им – с 40,3 млн. лв. (7,8%).

На годишна база с най-бърз темп (9,4%) нараства броят на монетите с номинал 2 лева. В края на 2022 г. в обращение са 85,2 млн. броя от тях, което представлява увеличение със 7,3 млн. броя.

При останалите номинали нарастването на броя им е в границите от 5,3% за монетите от 1 стотинка до 8 на сто за монетите от 20 стотинки.