Българската народна банка (БНБ) изпълнява широк спектър от задачи по въвеждане на еврото – това казва управителят на БНБ Димитър Радев в публикация в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България.

„Началото на годината е време за фокус върху предстоящите задачи и стратегическите предизвикателства. За банковия сектор те в голяма степен са свързани с необходимостта от успешно финализиране на процеса на присъединяване на България към еврозоната“, отбелязва Радев.

По думите му основен риск пред процеса на присъединяване в определения времеви хоризонт е развитието на политическата ситуация в страната. „Успехът на процеса предполага активни политически консултации с нашите външни контрагенти и мащабна законодателна дейност вътре в страната в рамките на следващите няколко месеца“, посочва Радев и допълва, че продължаващата политическа криза поставя под въпрос, както политическите, така и законодателните действия в подкрепа на процеса на присъединяване.

Няма извинения за забавяне по подготовката за влизане в еврозонатаЛъчезар Богданов, ИПИ: Въпросът с пътя на България към членство в еврозоната рязко се качи в политическия дневен ред В подобна политическа среда напълно основателен е въпросът, какъв трябва да бъде подходът на БНБ и банковия сектор към процеса на присъединяване, отбелязва управителят на БНБ, отчитайки две важни обстоятелства:

„Първо, независимо от политическата криза, парламентът прие в края на миналата година с близко до конституционно мнозинство решение, с което задължи правителството и БНБ да ускорят подготовката за присъединяване на страната към еврозоната с целева дата 1 януари 2024г., и второ, БНБ и банковият сектор до голяма степен вече са част от еврозоната след ефективното присъединяване на страната към Европейския банков съюз на 1 октомври 2020 г.“

Следователно, по думите на Радев, БНБ и банковият сектор трябва да продължат активно със започналата вече техническа подготовка.

„С оглед на стратегическата предопределеност на процеса, резултатите от тази подготовка ще останат необходими, дори при възможно забавяне в темпа на процеса, в контекста на политическата ситуация през следващите няколко месеца“, посочва Радев.

Икономика на кръстопът. Три прогнози за БългарияПрогнози дават икономистите проф. Татяна Хубенова, Юлиан Войнов и Георги Ангелов

БНБ текущо изпълнява голям спектър от други задачи по въвеждане на еврото, произтичащи от компетентностите и отговорностите на централната банка, отбелязва Радев и добавя, че приетият от Управителния съвет на БНБ миналия месец бюджет на БНБ за 2023 г. определя около 110 млн. лева разходи за дейности специално във връзка с подготовката за еврото и още около 53 млн. лева в инвестиционната програма на БНБ, свързани с тази подготовка.

Отговорностите на БНБ покриват широки сфери, посочва Радев и добавя, че сред работните ангажименти попадат изборът на дизайн на българските евромонети, изтеглянето на българския лев от обращение, адаптирането на софтуера на банкоматите за работа с евро, както и предоставянето на евро на банките.

Сред задачите с висок времеви приоритет и значителен обществен интерес ще бъде изборът на национална страна на бъдещите български евромонети, казва още управителят на БНБ. С оглед на напредналия стадий на практическата подготовка, налице са аргументи (включително по примера на други присъединили се преди нас към еврозоната страни) българските евромонети да възпроизведат дизайна на настоящите ни разменни монети. Според Радев това ще улесни разпознаваемостта и прехода към новите монети в България и ще осигури приемственост в историята на българските парични знаци и утвърждаване на националната идентичност чрез познатите символи на българския лев – вече в мащабите на цялата еврозона и при глобалното разпространение на еврото.


Нуриел Рубини: Да бъде част от еврозоната е правилният ход за България В момента вече сме в стагфлация, рецесия и двуцифрена инфлация, каза проф. Рубини по време на InvestPRO Conf 2023

Димитър Радев казва, че настоящите задачи на БНБ обхващат още координацията на подготовката на поднадзорните на БНБ лица, както и адаптирането за работа с евро на платежните системи, системата за регистрация и сетълмент на ДЦК, и счетоводните системи, обслужващи работата на БНБ.

Дейностите на БНБ, произтичащи от Националния план за въвеждане на еврото, имат своите проекции в организационни и функционални въпроси вътре в БНБ. Те засягат адаптации или изграждане на нови системи и процеси, необходими за практическото включване на централната ни банка в Евросистемата, добавя Радев.

Освен БНБ, банките също играят важна роля в инфраструктурната подготовка и ефективното въвеждане на еврото. Те вече изпълняват интензивен график с многобройни практически проекти, свързани с присъединяването към еврозоната.

Радев посочва, че координацията между БНБ и банките е на добро ниво и формира оценката за цялостния напредък в процеса на подготовка за еврото. За целта в централната банка вече пристига периодична и конкретна отчетност от банките, включително по отношение на остойностяването на разходите за доработки на системите им.

Както за БНБ, ориентирите за предстоящите задачи и отговорности за банките са очертани в Националния план за въвеждане на еврото. Планът описва необходимостта от подготовка за дейности, като превалутиране на депозитите, кредитите, ценните книжа и другите финансови инструменти, както и на дяловите участия, казва управителят на БНБ.

Преди датата на въвеждане на еврото банките трябва да подготвят информационните си системи за двойно представяне в левове и евро по основни банкови документи и транзакции (салда по сметки, банкови преводи, тегления на банкомат, тарифи за таксите и комисиони, плащания по главници и лихви, лихви по депозитни сметки).


Само една трета от българите подкрепят евротоТова сочи проучване на Алфа Рисърч, проведено с 1200 български граждани и 500 фирми

В деня на въвеждането на еврото ще се извърши автоматично преобразуване на банковите сметки от лев в евро. Всички средства в лева по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в банките и другите доставчици на платежни услуги ще бъдат преобразувани безплатно в евро.

Вследствие от автоматичното конвертиране от лев в евро ще има промени в номиналната стойност на обезпеченията, заложени или ипотекирани в полза на банките, обяснява Радев в публикацията си.

Банките ще имат важни отговорности и при обмяната на банкноти и монети - в месеците преди въвеждане на еврото и след това.

Например, две седмици преди датата на въвеждане на еврото БНБ ще започне предварително да захранва банките с евробанкноти и евромонети с българска национална страна. В същия период банките ще започнат да снабдяват търговците и “Български пощи” ЕАД с евробанкноти и евромонети с българска национална страна (без такса) – т.нар. вторично предварително захранване.

След въвеждането на еврото, през първите 6 месеца банките (заедно с “Български пощи” ЕАД) задължително ще предоставят безплатна обмяна на банкноти и монети от лева в евро. След изтичането на първите 6 месеца до 1 година след въвеждането на еврото банките ще бъдат задължени да продължат да обменят банкноти и монети от лева в евро, като вече ще могат да прилагат такса за тази услуга. След изтичане на 1 година от въвеждането на еврото услугата за обмяна на банкноти и монети от лева в евро, отново с възможност за прилагане на такса за тази услуга, ще се предоставя от банките по тяхна преценка.

БНБ ще продължи да обменя банкноти и монети от лева в евро безплатно и безсрочно, посочва още Радев.