Българската икономика ще се забави до 0.4% през 2023 г. в резултат на намаляване на натрупаните в икономиката запаси, отслабването на стимулите за фирмите да поддържат високи наличности от суровини, материали и готови продукти.

Това сочи Макроикономическата прогноза за тази година на Българската народна банка. Според анализаторите ѝ БВП ще запише ръст от 3.4% през 2022 г., а прогнозата им през 2024 е за увеличение с 3.2 на сто.

Централната банка очаква износът на стоки през 2023 г. да бъде ограничен от по-слабата икономическата активност в основните търговски партньори на България, както и от някои специфични за България фактори, свързани със забраната за износ към страни, различни от Украйна, на нефт и нефтопродукти, произведени от руски петрол, а също и поради планирания ремонт в едни от най-големите предприятия от преработващата и енергийната индустрия.

Същите фактори ще окажат негативно въздействие и върху вноса.

Анализаторите на БНБ допускат ускоряване на вътрешното търсене, за което ще допринесе силното нарастване на инвестициите в основен капитал с усвояването на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост от страна на частния и на публичния сектор.

Същевременно инвестициите на частния сектор, които не са свързани със съфинансиране и грантове по Плана, слабо ще се понижат в условията на повишена несигурност през 2023 г.

Централната банка прогнозира, че разходите за крайно потребление ще се свият и ще имат по-скромен принос към вътрешното търсене през 2023 г., който ще се определя най-вече от задържане на правителственото потребление на равнището от 2022 г. и в по-малка степен – от по-слабо нарастване на частното потребление спрямо предходната година.

Разполагаемият доход на домакинствата и високата инфлация са двата основни фактора, които ще ограничават ръста на частното потребление. Третият фактор са стимулите за спестяване, които дават покачващите се лихвени нива.

БНБ прогнозира, че икономиката на страната ще се ускори през следващата година до 3.2%.

През деветте месеца на 2022 г. годишният растеж на реалния БВП е 3.7%, според сезонно неизгладените данни на НСИ, е посочено в доклада. БНБ очаква икономическата активност в България да се повиши с 3.4% през 2022 г., като най-голям положителен принос за растежа на реалния БВП ще имат изменението на запасите и частното потребление, докато приносът на нетния износ и инвестициите ще е отрицателен.

Натрупването на запаси от суровини, материали и готови продукти през 2022 г. вероятно се дължи на очакванията на фирмите за продължаващо повишение на цените и на затрудненото функциониране на глобалните вериги за доставки, а също така и на по-големия размер на незавършено производство (например в строителството и преработващата промишленост).

Централната банка очаква текущата сметка на платежния баланс да приключи 2022 г. с нисък дефицит като процент от БВП, който обаче ще се разшири през тази година до -1.7% и отново слабо ще се свие през 2024 г.