Брутният външен дълг в края на ноември 2022 г. възлиза на 43 787 млн. евро (55.4% от БВП), което е с 2130.2 млн. евро (5.1%) повече в сравнение с края на ноември 2021 г. (41 656.8 млн. евро, 58.6% от БВП), съобщава Българската народна банка.

В края на ноември 2022 г. краткосрочните задължения са 8406.1 млн. евро (19.2% от брутния дълг, 10.6% от БВП) и се увеличават с 1642.2 млн. евро (24.3%) спрямо ноември 2021 г. (6764 млн. евро, 16.2% от дълга, 9.5% от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 35 380.9 млн. евро (80.8% от брутния дълг, 44.8% от БВП), като се повишават с 488.1 млн. евро (1.4%) спрямо края на ноември 2021 г. (34 892.8 млн. евро, 83.8% от дълга, 49.1% от БВП).

Към края на ноември 2022 г. 26 240.6 млн. евро (59.9%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 78.7% от брутните външни задължения, при 80.8% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на ноември 2022 г. е 8463 млн. евро (10.7% от БВП). Спрямо края на ноември 2021 г. (8242 млн. евро, 11.6% от БВП) той нараства с 220.9 млн. евро (2.7%).


Лъчезар Богданов: По-спокойно за дълга, рискът остава бюджетният дефицитРазказите за „дългов апокалипсис“ остават на полето на политическата реторика. Основният фактор е динамиката на бюджетния дефицит

Външните задължения на Централната банка са 2270.3 млн. евро (2.9% от БВП). Те се повишават със 197.6 млн. евро (9.5%) спрямо края на ноември 2021 г. (2072.7 млн. евро, 2.9% от БВП).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са 5796.1 млн. евро (7.3% от БВП). Те се увеличават с 1038.1 млн. евро (21.8%) спрямо края на ноември 2021 г. (4758.1 млн. евро, 6.7% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 12 815.2 млн. евро (16.2% от БВП). Те нарастват с 384.9 млн. евро (3.1%) спрямо същия месец на миналата година (12 430.3 млн. евро, 17.5% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14 442.4 млн. евро (18.3% от БВП) в края на ноември 2022 г., което е с 288.7 млн. евро (2%) повече спрямо края на ноември 2021 г. (14 153.7 млн. евро, 19.9% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33% към края на ноември 2022 г., при 34% година по-рано.