Комисията за защита на конкуренцията глобява с 67.7 млн. лв. Лукойл-България за злоупотреба с господстващо положение.

Производството е образувано през 2021 г. по искане на OMV за „прилагане на ценова политика спрямо търговците на едро с цел изключване на конкуренти от пазара”, и Инса Ойл за нарушение „изразяващо се в хищническо ценообразуване при продажбата на дизелово гориво и газьоли” от април 2022 г.

Решението на Антимонополната комисия е взето на 16 февруари и то гласи, че Лукойл България е прилагало „ценова преса” спрямо конкурентите си при търговията на едро с моторни горива в страната, която представлява „злоупотреба” и води до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията и до засягане на интересите на потребителите.

Комисията стига до заключението, че в настоящият случай, „Лукойл България“ ЕООД е предприятие с господстващо положение, като конкурентен натиск би могъл да бъде оказван основно от внос/ВОП от всеки независим вносител. Но наличието на бариери на пазара, мащабът на пазарното присъствие на групата Лукойл, стратегическото географско разположение на складовете ѝ, както и ексклузивният достъп до продуктопровод, които представляват изключителни конкурентни предимства пред останалите вносители, правят Лукойл България безалтернативен доставчик”.

През 2023 г. „Лукойл Нефтохим“ може да внесе 700 милиона лева в бюджетаВ началото на 2023 г.

В правния анализ на КЗК е посочено, че „поведението на „Лукойл-България“ ЕООД представлява едностранно налагане на ценова политика, изразяваща се в прилагане на ценова преса по отношение на търговците на едро с горива на двата вертикално свързани подпазара за периода от 01.03.2021 г. до 30.06.2022 г. в нарушение на чл.21 от ЗЗК. Поведението се осъществява трайно във времето, без прекъсвания през целия разглеждан период и е част от цялостен и дългосрочен план за разрастване на дейността на дружеството на всички нива на търговия на едро, чрез практики, различни от тези, които предпоставя нормалната конкуренция на пазара”.

Решението на КЗК може да бъде обжалвано пред Административния съд - София област, в 14-дневен срок.