Общият доход на домакинствата за последните три месеца на 2022 г. е 4 963,78 лв. и е със 17,9% по-висок в сравнение със същия период на 2021 г. Това показват данните от информационния бюлетин в областта на жизненото равнище и доходите за четвъртото тримесечие на 2022 г., публикуван от Министерството на труда и социалната политика.

В бюлетина се съдържат данни за брутния вътрешен продукт на България, инфлацията, работната заплата и наетите, икономическата активност на населението, доходите и разходите на домакинствата.

През отчетният период общият доход на лице от домакинство е 2 426,5 лв. и нараства с 19,1% спрямо същото тримесечие на 2021 г.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55,7%), следван от доходите от пенсии (31,3%) и от самостоятелна заетост (4,9%).

ИПИ: Пазарът на труда продължава да се нормализира към края на 2022 г.Българската икономика продължава да постига учудващо добри резултати на фона на войната, влошаването на енергийните пазари и висока инфлация

По експертни данни през четвъртото тримесечие на 2022 г. средната работна заплата в страната e 1 879 лв. или с 16,6% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Най-висока е средната работна заплата в София – 2 571 лв., което е с 36,8% над стойността за страната. На годишна база най-голям е ръстът на средната заплата във Враца – 19,3% и Перник – 18,4%, а най-малък е в Търговище – 7,6%.

В периода октомври-декември 2022 г. в 8 икономически дейности средните заплати са над средните за страната, като в тях работят около 33,3% от всички наети, показват данните на МТСП.

Най-високи средни работни заплати се отчитат в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - 4 417 лв., следвана от „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 934 лв., „Финансови и застрахователни дейности“ - 2853 лв., „Професионални дейности и научни изследвания“ - 2 551 лв. За икономическа дейност „Добивна промишленост“ отчетената средна работна заплата е 2 467 лв., за „Държавно управление“ е 2 240 лв., за „Образование“ - 2 165 лв., а за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1 981 лв.

Доходите в края на 2022 г. нарастват с 19.1%, а разходите – с 19.9% Средният тримесечен общ доход на лице от домакинството нараства с 19.1% до 2 426 лв., а разходите – с 19.9% до 2 259 лв., в края на годината спрямо същото тримесечие на 2021 г.

През последното тримесечие на 2022 г. в обществения сектор средното възнаграждение е 2 015 лв. и на годишна база бележи 7% ръст. Средната работна заплата в частния сектор е 1 833 лв. или с 12,3% повече в сравнение с година по-рано.

По предварителни данни през трите отчетни месеца наети по трудово и служебно правоотношение са 2,26 млн. души.