Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) наложи имуществена санкция за 165 238 лв. на „Енерджи Съплай“ ЕООД за извършена манипулация на пазара, съобщиха от регулатора.

Манипулацията е извършвана чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване на лъжливи поръчки (spoofing), което е нарушение на законодателството относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

Нарушението е извършено за периода 1 януари 2021 г. – 31 март 2022 г. на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД.

Съгласно REMIT манипулация чрез разслояване и лъжливи поръчки е налице при „издаване на множество или големи нареждания за търговия в едната страна на дневника за нареждания, често далеч от най-високата оферта „купува“ и най-ниската оферта „продава“, с цел да бъде извършена търговия в другата страна на дневника за нареждания.

След извършване на търговията, нарежданията се отменят без намерение да бъдат изпълнени — тази практика обикновено е известна като разслояване на поръчки и лъжливи поръчки“, обясняват от КЕВР.

Депутатите решиха как да се облагат свръхпечалбите в енергийния секторДружествата в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването внасят задължителна временна солидарна вноска

След прилагане на индикаторите на Насоките за разслояване и лъжливо поведение, изработени от европейската Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори /АСРЕ/, КЕВР установи, че „Енерджи Съплай“ ЕООД е издало фиктивни нареждания за продажба, с което е постигнало краткосрочно намаление на цената на определени продукти единствено в своя изгода.

По този начин дружеството е създало впечатление сред останалите пазарни участници, че цената ще продължи да спада, което ги е подтикнало да продават на „Енерджи Съплай“ ЕООД електроенергия на по-ниски цени от тези, на които биха търгували, ако не беше манипулативното поведение.

След това необосновано краткосрочно намаляване на цената, дружеството е отменило своите нареждания за продажба и реално е осъществявало транзакции за покупка на постигнатите по-ниски цени, чрез което е реализирало необоснована печалба.

Това поведение се определя като осъществяване по манипулативен начин на сделки за разслояване и лъжливи поръчки на пазарен сегмент „В рамките на деня“.

С приетото решение Комисията наложи на дружеството незабавно да прекрати установеното нарушение.

На трето място сме по най-евтин ток за бита в ЕС, но и по най-скъп газПрез първите шест месеца на 2022 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз рязко са скочили в сравнение със същия период на 2021 г.

КЕВР оценява високо ролята и подкрепата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСРЕ) в процеса на разследване, включително за предоставените разяснения, насоки и идеи относно тълкуването на разпоредбите на REMIT и за осъществените контакти в дух на сътрудничество.

Комисията продължава активно да работи и по други образувани производства за установяване на евентуални нарушения на забраната за манипулация на пазара на едро на енергия и търговия с вътрешна информация.

Целта на КЕВР е ефективно да възпрепятства злоупотреби от участници на пазара, стремящи се да повишават изкуствено цените и да извличат неправомерни печалби.

По този начин регулаторът гарантира правилното функциониране на свободния пазар на едро на енергия и формирането на справедливи пазарни цени на електрическата енергия и природен газ, в условията на прозрачност и интегритет на пазара на едро на енергия в България.