За два дни, при изповядване на сделки при нотариуси, са постъпили 2 милиона лева в хазната от събрани задължения.

"Това за мен е много добър показател", заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Румен Спецов, цитиран от БТА.

Той уточни, че това е станало след въвеждане на новата електронна услуга „Справка за наличие или липса на задължения“ и поправката на чл. 24 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, чрез която нотариусите и служителите на Агенцията по вписванията могат да проверят за неплатени данъци при изповядване на сделки от граждани.

Припомняме, че новата електронна услуга в Портала на НАП заработи на 3 май.

Чрез нея нотариуси, съдии по вписванията и длъжностни лица в Агенция по вписванията могат да правят проверка за непогасени задължения на продавачи на недвижими имоти или моторни превозни средства, съответно на лица, ипотекирали имущество или залогодатели.

Е-услугата с контролиран достъп „Справка за наличие или липса на задължения за целите на чл. 264 от ДОПК“ е достъпна с електронен подпис, а проверките от нотариусите се осъществяват чрез достъп от типа „система-система“. 

Услугата е разработена в изпълнение на ангажиментите на НАП във връзка с промените  чл. 74 и чл. 264 от ДОПК, които влизат в сила от 03.05.2024 г. (обн. в ДВ, бр. 66/01.08.2023 г. и ДВ, бр. 36/23.04.2024 г.). От тази дата отпада представянето на писмени декларации от продавач (прехвърлител или учредител на вещни права), лице, ипотекирало имущество (ипотекарен длъжник) или залогодател. 

Преди да извършат разпоредителни сделки с недвижими имоти или моторни превозни средства, съответно преди вписване на ипотека или особен залог, нотариуси, съдии по вписванията или длъжностни лица в Агенция по вписванията трябва да правят онлайн проверка в НАП за наличие или липса на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на прехвърлител или учредител на вещни права, ипотекарен длъжник или залогодател. 

Замяната на декларацията на хартия с проверка в реално време по електронен път, осигурява възможност за своевременното заплащане на задълженията от продавача на недвижим имот или МПС. Ако не го направи преди сделката, при писмено съгласие, задълженията му ще се погасят от продажната цена.

В този случай купувачът трябва да внесе сумата по съответната сметка на НАП. Това е и една от мерките за подобряване на събираемостта на публичните вземания, която беше приета още през миналата година от НС.

С цел да се гарантира извършването на съответната сделка е необходимо публичните задължения да се заплащат своевременно, съветват от НАП и препоръчват на всички граждани и юридически лица, преди сделка с недвижим имот или моторно превозно средство, да проверяват дали имат непогасени публични задължения.

Това е възможно в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или електронен подпис в категория „Плащане и изчисляване“ - услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания”.