Резултатите на банковата система към 30 юни 2010 г. дават основание за констатацията, че основните рискове са управлявани адекватно както на ниво система, така и от отделните кредитни институции, съобщават от Българска народна банка.

Съотношението на ликвидните активи към сумата на пасивите е 22.14% (при 22.26% в края на март).

Показателят за обща капиталова адекватност е 18.03% (при 18.24% три месеца по-рано), като лекият спад не се дължи на действието на фундаментални фактори. Продължава тенденцията към увеличаване на класифицираните кредити и на свързаните с тях разходи за обезценка и специфични провизии за кредитен риск.

През периода март - юни делът на класифицираните експозиции с просрочие над 90 дни в брутните кредити (без тези за кредитни институции) нараства от 7.81% на 9.45%, но влошаването е изцяло посрещнато от оперативните приходи на банките.

Разходите за обезценка общо за банковия сектор през първото полугодие на 2010 г. са в размер на 566 млн. лв., или с 41% повече спрямо същия период на миналата година. Въпреки това доходността на системата остава на приемливи нива.

Независимо, че отчетената печалба към 30 юни в размер на 352 млн. лв. е с 29.3% по-ниска от тази за полугодието на миналата година, тя е генерирана от основната дейност на банките и осигурява 0.99% възвръщаемост на активите. Само за месец банките увеличиха печалбите си с 81 млн. лв., показват изчисления на Profit.bg.

През второто тримесечие не се наблюдават съществени балансови изменения. Общата сума на активите е 71 млрд. лв. и спрямо юни 2009 г. нараства с 2.2%.

През отчетното тримесечие е регистриран несъществен спад в размера на паричните средства и увеличение на ценните книжа в портфейлите за търгуване, на разположение за продажба и държани до падеж. Динамиката води до свиване с 1.1 пр.п. на пазарния дял на петте най-големи банки до 56.3%.

Брутните кредити и аванси възлизат на 60 млрд. лв., от които 54.7% са корпоративни кредити, 31.1% - експозиции на дребно и 14.2% - институции (кредитни и некредитни) и централни правителства.

В рамките на тримесечието е налице тенденция на активизиране на кредитната дейност в два от сегментите. Заемите за предприятия се увеличават с 0.7%, а жилищните ипотечни кредити - с 0.9%. Известни колебания отбелязват вземанията от кредитни и некредитни институции, както и потребителските заеми.

В края на юни привлечените средства в системата са в размер на 60.8 млрд. лв. Местните източници за финансиране на банковите операции остават стабилни и в края на юни осигуряват малко над 3/4 от общата сума на привлечените средства в системата.

Делът на депозитите от граждани и домакинства продължава да нараства и достига 43.3%. През тримесечието ресурсът от населението се увеличава с 2.2%.

Динамиката на неразпределените печалби и преоценъчните резерви не е за сметка на отслабване на капитала от първи ред. В рамките на една година балансовият капитал се увеличава със 7.8%.