Съветът на Европейския съюз прие на 22 май пакета за отпадъците, в който се задават нови правила за управление и рециклиране. По този начин се затваря кръга на жизнения цикъл на продуктите — от производството и потреблението до управлението на отпадъците.

Това прави европейските икономики по-устойчиви и щадящи околната среда, а кръговата икономика е един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.

С увеличаването на повторната употреба и рециклирането на битови отпадъци държавите членки ще трябва да постигнат следните цели -до 2025 г. – 55% , до 2030 г. – 60% и до 2035 г. – 65%.

Освен това до първи януари 2025 г. трябва да въведат разделно събиране на текстилни изделия и опасни отпадъци от домакинствата. До 31 декември 2023 г. държавите членки трябва да осигурят разделно събиране или рециклиране при източника на биологични отпадъци.

Това е в допълнение към вече съществуващото разделно събиране за хартия и картон, стъкло, метали и пластмаса.

Новите правила целят ограничаване на депонирането и определят минимални изисквания за всички режими на разширена отговорност на производителя.

Производителите на продукти, обхванати от тези схеми, трябва да поемат отговорност за управлението на етапа на образуване на отпадъци на техните продукти и от тях ще се изисква финансов принос.

Държавите членки ще се стремят да гарантират, че от 2030 г.в депата не се приемат подходящи за рециклиране или друг вид оползотворяване отпадъци, по-специално по отношение на битовите.