Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране на Национален борсово търгуван фонд от отворен тип Expat Gold. Фондът се управлява от Експат Асет Мениджмънт и ще бъде първият у нас, който дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към благородния метал злато. Очаква се фондът да бъде листван за търговия на Българска фондова борса в началото на 2021 г.

НБТФ Expat Gold ще следва пасивно цената на златото, като ще се стреми да следва възможно най-близко доходността на LME PM Price Reference – Gold, обявявана от бенчмарк администратора си London Metal Exchange

След създаването на фонда за злато на Експат българските индивидуални инвеститори вече ще имат лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал. Алтернативни способи на осигуряване на експозиция към златото обикновено са обвързани с високи такси и допълнителни рискове от гледна точка на съхранение на физическия актив.

Характеристики на фонда:

 • От отворен тип, осигуряващ ежедневна ликвидност. За индивидуални инвеститори фондът ще се търгува на Българска фондова борса. Достъп до първичен пазар имат институционални инвеститори, където поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове ще се приемат всеки работен ден.
 • Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък за български физически и юридически лица.
 • Не разпределя дивиденти. Печалбата ще се реинвестира, като това ще увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.
 • Основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:

 • Ако има опасност от висока инфлация по света вследствие на голямото печатане на пари
 • Ако се усили цялостното усещане за риск по света
 • Ако продължи политиката на много ниски лихви
 • Ако централните банки продължат да увеличават своите златни резерви
 • Управляващото дружество

  Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България – със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи: акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути. Една от основните бизнес линии на Експат е управлението на индивидуални инвестиционни сметки (доверително управление). Чрез инвестиционната сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност.

  Къде да инвестираме в условия на много ниски лихви? Интервю с Даниел Дончев, CFA Изпълнителен директор на УД Експат Асет Мениджмънт

  В допълнение компанията управлява и фамилия от фондови продукти, като Expat Gold е 18-ият фонд в портфолиото на Експат. Останалите са:

 • 14 фонда, уникални за България и за региона от Франкфурт до Хонконг:
 • 11 борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на 3 борси – Българската, Франкфуртската и Лондонската (предстои листване в Любляна)
 • Първия в региона „къс“ фонд – върху индекса SOFIX.
 • Първия в България фонд за инвестиции в глобално изкуство (Expat Global Art)
 • И още 4 инструмента:
 • 3 договорни фонда с глобален фокус
 • АДСИЦ за инвестиции в имоти
 • Експат работи с утвърдени международни финансови институции, за да гарантира на своите клиенти сигурност и качество на услугите. Партньори на компанията са водещи банки, банки депозитари, световни и местни брокери, борси, оператори на индекси, маркетмейкъри, floor specialists и други финасови институции от цял свят.

  Експат с безплатни индивидуални срещи за инвестиции и лични спестяванияВ какво да инвестирам? Как правилно да управлявам личните си спестявания и семейното богатство?

  Оповестяване на риска

  Национален борсово търгуван фонд от отворен тип Expat Gold е с високорисков профил. Фондът попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на деривативните инструменти и движението на цената на златото.

  Настоящото съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Пазарният риск се изразява във възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на спот цената, фючърсите и/или борсово търгуваните фондове върху злато, както и разлика между изменението на стойността на спот цената и изменението на цените на съответните борсово търгувани фондове.

  Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.