Делът на възобновяемите източници в брутното крайно потребление на енергия в Европейския съюз достига 22% през 2020 г., показват данните на Евростат.

Това е с 2 процентни пункта над заложеното целевото ниво, включено в директивата за насърчаване на използването на ВЕИ.

Надхвърлянето на тази цел е крайъгълен камък по пътя на ЕС към климатичната неутралност, която трябва да бъде постигната до 2050 г.

Директивата определя и национални цели за 2020 г., които са фиксирани според отправната точка и общия потенциал за развитието на възобновяемите енергийни източници във всяка държава.

От всички страни-членки 26 са постигнали или са надхвърлили заложените цели за 2020 г.

Сред държавите, които значително надхвърлят целите си за 2020 г., са Швеция (с 11 процентни пункта), Хърватия (също с 11 процентни пункта) и България (със 7 процентни пункта).

Франция, за разлика от тях, не достига целта си и изостава с 3.9 процентни пункта.

Швеция е единствената страна, в която по-голямата част от потреблението на енергия идва от възобновяеми източници (60%). След нея се нареждат Финландия (44%) и Латвия (42%).

В България делът на ВЕИ е 23.3 на сто, което е малко над средното за Общността.

В противоположния край на скалата с най-ниска пропорция на възобновяемите енергийни източници са Малта (11%), Люксембург (12%) и Белгия (13%).