Средният лихвен процент по жилищните кредити се понижава с 0.05 процентни пункта на месечна и с 0.22 процентни пункта на годишна база, достигайки ново историческо дъно от 2.49% към края на юни тази година.

Това показва справка на Profit.bg в статистиката на Българската народна банка.

Редно е да направим уточнението, че отчетният период в актуалните данни на БНБ приключва преди взетото през юли решение от страна на Европейската централна банка за повишение на основната лихва в еврозоната с 0.5 процентни пункта, което беше първото от 11 години насам.

Вероятно в следващите месеци ще стане ясно дали и до каква степен то ще повлияе и на кредитния пазар у нас. Но, поне за момента, низходящата тенденция при лихвите се запазва, като през юни тя се наблюдава и при потребителските кредити.

Средният лихвен процент по потребителските заеми през юни възлиза на 7.56%, като бележи спад от 0.25 процентни пункта спрямо май и с 0.23 пр. п. спрямо юни 2021 г.

Годишният процент на разходите, който включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, по ипотечните кредити е в размер на 2.79% през юни, което е с 0.01 процентни пункта над нивото от месец май.

На фона на понижаващите се лихви, това е сигнал, че някои банки вероятно са увеличили част от допълнителните такси при отпускане на жилищни заеми.

На годишна база ГПР по ипотечните кредити се понижава с 0.20 процентни пункта.

ГПР по потребителските кредити достига 8% в края на юни, като се понижава с 0.28 процентни пункта на месечна и с 0.37 пр. п. на годишна база.

Средният лихвен процент по кредитните карти достига 20.39% през юни, като отчита спад от 0.04 процентни пункта спрямо предходния месец. На годишна база средната лихва по този тип кредитни продукти се увеличава с 0.12 процентни пункта.

Кредитите растат по-бързо от депозитите през юниКредитите за неправителствения сектор възлизат на 75.856 млрд. лв. (49.1% от брутния вътрешен продукт на страната) в края на юни 2022 г.

При корпоративните кредити движенията на лихвените проценти са разнопосочни. През юни 2022 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.08 пр. п. до 2.80%, а по тези над 1 млн. евро се увеличава с 0.49 пр. п. до 2.44%.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.28 пр. п. до 2.30%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.44 пр. п. до 2.63%.

За същия месец средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.08 пр. п. до 2.26%, а по овърдрафта в евро нараства с 0.07 пр. п. до 1.84%.

При депозитите за домакинствата през юни 2022 г. средният лихвен процент по влоговете с договорен матуритет в левове спада с 0.03 пр. п. до 0.10%, а по тези в евро се повишава с 0.03 пр. п. до 0.14%. Средните лихвени проценти по овърнайтдепозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0%.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове остава на ниво от 0.13%, а по тези в евро спада с 0.01 пр. п. до 0.17%.

При фирмените депозити средната лихва остава отрицателна и през юни. В сравнение с предходния месец май 2022 г., средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.13 пр. п. до -0.40%, а по тези в евро намалява с 0.22 пр. п. до -0.38%.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро остават на нива от -0.01%.