През третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните е 122,5 хил., от които 70,8 хил. (57,8%) са мъже и 51,7 хил. (42,2 на сто) - жени, съобщи Националният статистически институт.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на безработните намалява с 28,1 хил., или с 18,7%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта и достига 3,7%. Коефициентът на безработица намалява с 0,8 процентни пункта при мъжете и с 1 процентен пункт при жените и през третото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4 и 3,3%.

От всички безработни 14,4% са с висше образование, 54,7% - със средно, и 30,9% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1,6% за висше образование, 3,6% за средно образование и 9,4% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2022 г. продължително безработните хора (безработни от една година или повече) са 69,5 хил. (или 56,8% от всички безработни). Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0,3 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и достига 2,1%, като е по-висок при мъжете (2,2%) в сравнение с жените (1,9%).

От общия брой на безработните 19,6 хил., или 16%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2.3 процентни пункта.

Намалението на коефициента на безработица (15 - 29 навършени години) при мъжете е с 1,6 процентни пункта, а при жените - с 3,3 процентни пункта.