В края на годината БАКБ отчита рекорден резултат за последните си 10 години и е сред десетте най-печеливши банки в България. Нетната печалба на банката в размер на 43.804 млн. лева след данъчно облагане представлява ръст от 148.96%, спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г.

Силният ръст на БАКБ не е само в постигнатата печалба, а практически във всички сегменти. Нарастването на активите в края на месец декември до 2 656 101 хил. лв. е с 21%, спрямо 15% ръст средно за банковия сектор.

Ипотечното кредитиране на граждани расте с 19.39%, при 16.12% ръст в този сегмент на банковия пазар. Потребителските кредити също нарастват, което води до разширяването на портфейла от кредити за физически лица с 18.20%, при отчетени 15.20% за банковата система.

Впечатляващи са резултатите на банката при депозитите и общо привлечените средства на годишна база. Въпреки инфлацията и ниските лихвени нива, общо привлечените средства нарастват с 18.76%. Докато за разглеждания период, банковата система отбелязва 15.40% ръст, спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г.

В края на декември 2022 г. пазарната стратегия на БАКБ води до ръст от 16.65% на нетните приходи от лихви. Нетният доход от такси и комисионни също допринася за впечатляващия резултат на банката, като се покачва с 27.29%, при 13.20% за банковия пазар. Основен фактор за това е активността на транзактиращите клиенти и привличането на нови през дигиталните канали и новите платформи за дигитални продукти.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 20.67% спрямо декември 2021 г., (проформа - очаква одитно потвърждение).

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт в секция „Връзка с инвеститорите“.