Емисиите на въглероден диоксид са само част от причините за измененията в климата.

Газове като метан, флуорсъдържащи газове и вещества, застрашаващи озоновия слой, също допринасят за затоплянето на планетата. Те присъстват в атмосферата в по-малки количества, но могат да имат значителен ефект. Затова Европейският съюз полага усилия за ограничаване на емисиите не само на CO2, но и на други парникови газове, съобщават от Европейския парламент.

Парламентарната комисия по околна среда призовава за съществено намаление на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове и на веществата, които унищожават озона.

Депутатите подкрепят предложения на Европейската комисия за насърчаване на използването на алтернативи и за предотвратяване на изпускането на газовете в атмосферата при производство или употреба.

Предстои парламентът да гласува позициите си по мерките за намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове и вещества, унищожаващи озона, в края на март 2023 г., след което ще започне преговори с правителствата на страните в ЕС.

Какво представляват флуорсъдържащите газове

Флуорсъдържащите газове са синтезирани от хората и се използват в често срещани уреди като хладилници, климатични системи, топлинни помпи, спрейове и пяни. Те отговарят за около 2,5% от ефекта от парниковите газове в ЕС.

ЕП задължи всички членки да намалят парниковите емисии с 40% до 2030 г.Страните от ЕС ще трябва ежегодно да гарантират, че не надвишават квотите си за емисии

Макар че са в малки количества в атмосферата, те задържат много слънчева светлина. ЕС трябва да намали техните емисии, за да може да постигне целта си за нетни нулеви емисии към 2050 г.

Флуорсъдържащите газове не увреждат озона и затова се използват като заместител на други, още по-опасни вещества.

Какво е направил ЕС до момента

Флуорсъдържащите газове са включени в Споразумението от Париж, което координира усилията на страните по света за намаляване на емисиите на различни видове парникови газове, в това число въглероден диоксид, метан и диазотен оксид. Те са регулирани и в международни споразумения за веществата, увреждащи озоновия слой.

ЕС е приел регламент за флуорсъдържащите газове и директива относно климатичните системи в превозни средства.

Всяка година Европейската агенция за околната среда подготвя доклад за производството, вноса, износа и премахването на флуорсъдържащи газове в ЕС.

Какво иска ЕП

За да бъдат намалени още емисиите на флуорсъдържащи газове в ЕС, депутатите искат:

- да бъдат засилени предложените от Комисията разпоредби за ограничаване на продажбата на продукти, съдържащи тези газове;

- до 2050 г. да бъдат изведени от употреба хидрофлуоровъглеродите, които се използват много в климатичните системи и хладилиниците;

- да се засилят проверките, за да се предотвратят незаконната търговия и неспазването на правилата.

Комисията изчислява, че предложенията за промени в регламента за флуорсъдържащите газове ще намалят емисиите с еквивалента на 310 млн. тона въглероден диоксид до 2050 г., което се равнява на общите емисии на парникови газове на Испания за 2019 г.

Какво представляват газовете, застрашаващи озона

Това също са синтезирани от хората вещества, които се използват в подобни уреди като флуорсъдържащите газове. Когато тези вещества достигнат горните слоеве на атмосферата, те могат да увредят озоновия слой, защитаващ Земята от опасни слънчеви лъчения.

Минната индустрия се насочва към дъното на океана. Какво може да се обърка?Можем ли изобщо да използваме ценните дълбоководни метали за бъдеще, задвижвано от възобновяема енергия?

Какво е направил ЕС до момента

Поради отражението си върху околната среда веществата, застрашаващи озона, се извеждат от употреба съгласно световно споразумение от 1989 г., известно като Протокола от Монреал. Мерките произтичат и от Споразумението от Париж и са свързани с целите на ЕС относно климата.

Какво иска ЕП

Депутатите подкрепят предложението на Комисията за промени в законодателството, включително забрана на производството, използването и търговията с подобни вещества (освен в ясно дефинирани случаи).

Те искат също така засилване на наблюдението и проверките и по-строги наказания за незаконни дейности.

Според Комисията предложените промени в законодателството ще доведат до намаляване на емисиите с еквивалента на 180 млн. тона CO2 до 2050 г. – колкото са били общите емисии на парникови газове на Нидерландия през 2019 г.

ЕС сключи сделка за широка реформа на въглеродния пазарОще по-амбициозна цел: Парниковите емисии да бъдат намалени до 2030 г. с 62% в сравнение с тяхното ниво през 2005 г.

Какво представлява метанът

Метанът може да се появи по естествен път в атмосферата, но се генерира също така в резултат от човешката дейност – в области като селското стопанство, промишлеността и при изгарянето на изкопаеми горива. Метанът е отговарял за около 12% от общия ефект от парниковите газове в ЕС през 2021 г.

Какво прави ЕС

Парламентът призова през октомври 2021 г. за налагане на обвързващи национални цели за намаляване на емисиите на метан в различни сектори.

През 2023 г. депутатите ще гласуват позицията си по законодателство за намаляване на емисиите в енергийния сектор.