С решение от 01 юни 2023 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията облигации на “Българо-американска кредитна банка” АД, емитирана на 23 декември 2022 год., с падеж 23 декември 2029 год.

Облигациите са необезпечени, неконвентируеми, структурирани да отговарят на изискванията за собствен капитал и инструменти на приемливи задължения с обща стойност 15 000 000 евро. Срокът и падежът на главницата по емисията е 84 месеца. Облигациите са лихвоносни, при фиксиран годишен лихвен процент от 5.0 %, като лихвата е платима на шестмесечни купонни плащания.

Проспектът е публикуван на корпоративния уебсайт на БАКБ, секция „За инвеститори“, подсекция „Облигации – корпоративни облигации“, като може да бъде получен и на адреса на управление на БАКБ – гр. София, ул. „Славянска“ № 2; Телефон: 02/9058 333 или чрез запитване на електронни адреси: ipetrova@bacb.bg и ir@bacb.bg.

През следващите дни БАКБ ще регистрира облигациите за търговия на Българска фондова борса.

„С това действие БАКБ се очертава като една от водещите банки не само във финансирането на частния сектор и зелената икономика, както и с постигнатите финансови резултати, но се явява пионер в сферата на пазарните инструменти, които се представят на българската финансова общност. След публичния статут на банката и възможността да търгуват с акции, предоставяме на инвеститорите алтернативата да инвестират в други инструменти с фиксиран доход и срок.

Целите ни за следващите години са свързани със запазване на водещата ни роля в създаването на активен пазар в България за финансови инструменти с подобни характеристики“, коментира Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на банката.

Наскоро БАКР – Агенция за кредитен рейтинг АД повиши дългосрочния рейтинг на Българо-американска кредитна банка по национална скала: от BВB (BG) на ВВВ+ (BG), със „стабилна“ перспектива и повиши краткосрочния рейтинг по национална скала: от А-3 (BG) на А-2 (BG). Агенцията потвърждава дългосрочен рейтинг на финансова сила: BВ, като променя перспективата по него от „стабилна“ на „положителна“ и потвърждава краткосрочен рейтинг: В