България възможно най-скоро трябва да финализира процеса на европейска интеграция чрез присъединяване към еврозоната. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев на откриването на конференцията "България в еврозоната, кога?", която се провежда днес в София.

По думите му забавянето на пълната интеграция на България в ядрото на Европейския съюз, каквото е еврозоната, има своята цена и тя непрекъснато се увеличава. Мащабът на загубите се измерва не с милиони, а с милиарди, посочи Радев, цитиран от БТА.

Димитър Радев добави, че в момента България изпълнява абсолютно всички номинални критерии за присъединяване към еврозоната, с изключение на този за инфлацията.

Отрицателната разлика по отношение за критерия за ценова стабилност се намалява, включително и през последния месец, но се очертава да остане над изискванията на критерия към датата на предстоящата оценка, която ще бъде направена на база на данните към края на месец май, допълни управителят на БНБ.

В институционален план Българската народна банка и банковият сектор в определена степен са част от еврозоната по силата на установения режим през 2020 г. на близко сътрудничество между БНБ и Европейската централна банка, обясни Димитър Радев.

Той уточни, че БНБ е единствената централна банка, която работи в такъв режим. Това осигурява правно и пълноценно участие в процеса на формиране и изпълнение на решенията за надзора и преструктурирането на банките в еврозоната, плюс тези в България. Резултатите на банковия сектор през последните повече от три години са свидетелство за успеха на това участие, посочи Радев. 

Българският лев е едната от двете валути, извън еврото, която е част от европейския валутен механизъм, което е едно от ключовите условия за присъединяването към еврозоната, изтъкна управителят на БНБ. 

С приемането на новия Закон за Българската народна банка, който е получил подкрепата на Европейската централна банка и Европейската комисия (ЕК), България на практика е финализирала процеса на правна конвергенция, което е неотменимо условие за присъединяване към еврозоната.

Проектът на закон за въвеждане на еврото, който регламентира административния процес по въвеждане на новата валута, без формално да е част от изискванията за правна конвергенция, на практика е готов за внасяне и приемане от Народното събрание. 

Логистичната и техническата подготовка, която в голяма степен е в компетенцията на Българска народна банка, е в много напреднал стадий. Платежните, информационните, счетоводните и статистическите системи, за които отговаря БНБ, са готови за работа в условията за работа в еврозоната и се нуждаят от  последно "фино калибриране", стана известно от думите му.

Приключен е процесът по подготовка на отсичане на българските евромонети, което е било съгласувано с ЕК и с всяка една от страните членки.

"Преминаваме към тестово отсичане на 8 милиона броя монети по 1 милион всеки номинал", заяви Димитър Радев. Заготовките както за тестовата серия, така и за редовното производство, са договорени и започва тяхната доставка. Осигурени са необходимите площи за процеса на обмяна, включително в София, Пловдив и Варна, както и необходимите машини и техническо оборудване за този процес. До края на този месец се очаква да се финализира решението за Бургас, а до края на лятото ще се въведе в експлоатация новоизграденият касов център в Плевен.

"Изграждането на този център е част от мащабната ни програма за модернизиране и развитие на системата от касови центрове, които са на практика промишлени предприятия", уточни Радев.

Монетният двор е напълно готов като оборудване и като експертен капацитет за отсичането на българските евромонети. Той предстои да получи необходимия лиценз за отсичането на евромонети, което ще стане след предстоящото сертифициране на пробната серия, информира управителят на БНБ.

Съвместното дружество на българската печатница вече разполага с лиценз и отпечатва евробанкноти за нуждите на централните банки в еврозоната. В процес на цялостно обновяване е автопаркът на БНБ от бронирани и охранителни превозни средства, както и одобряване на новите транспортни схеми и охранителни системи. Димитър Радев посочи, че общото количество банкноти и монети само в процеса на обмяната възлиза на около 12 300 тона.

През последната година се работи активно за създаването на капацитет за провеждане на активна парична политика. Следи се отблизо подготовката на търговските банки, която също се развива по план."Българска народна банка и банковият сектор ще бъдат напълно готови в рамките на настоящата година за въвеждането на еврото в страната", заяви управителят на БНБ.

Той обаче уточни, че това не е напълно достатъчно в чисто технически и логистичен план. Има редица информационни и счетоводни системи, които са под контрола на изпълнителната власт и общините, които трябва да се адаптират за работа в еврозоната.

Те са идентифицирани, но все още предстои значителна работа, за да бъдат напълно готови. Освен това има четири групи от условия в компетенцията на изпълнителната власт, които трябва бъдат изпълнени преди присъединяването към еврозоната, включително по отношение на небанковия финансов сектор, несъстоятелността, държавните предприятия и мерките срещу изпирането на пари.

Управителят на БНБ оцени високо намерението на служебното правителство да продължи работата по тези теми. България се нуждае от ясноустановена и устойчива проевропейска политическа конструкция, счита Димитър Радев. Той посочи, че страната ни трябва да постигне няколко цели.

Първата е възстановяването на политическите контакти по темата на най-високо равнище. Втората - връщане на пътя на фискалната консолидация. Третата - приемане най-бързо на Закона за въвеждане на еврото. Четвъртата - ускоряване на работата по оставащите условия и техническа подготовка, които са най-вече от компетентността на правителството, защото БНБ и банковият сектор ще бъдат готови преди края на настоящата година.

"Ако този сценарий се материализира възможно най-скоро след предстоящите избори, шансовете ни да се присъединим към еврозоната през 2025 година остават силни и напълно реалистични", каза още управителят на БНБ.

Преходът от лев към евро ще се осъществи плавно и информирано, за да може ползите от членството в еврозоната да се усетят от всички български граждани и всички български предприятия, заяви служебният министър на икономиката и индустрията Петко Николов, цитиран от БТА.

Това е наша основна цел и задача, за която ще работим трайно и всеотдайно, независимо в рамките на един служебен кабинет или след това, каза Николов и посочи, че присъединяването към еврозоната е сред основните приоритети на страната ни и въвеждането на единната европейска валута е доказателство за задълбочаването на европейската интеграция на страната.

Той добави, че с присъединяването си към еврозоната ще станем част от общност, в която над 340 милиона граждани на 20 държави членки на ЕС използват еврото като национална валута. Николов каза още, че членството ни в най-развития паричен съюз в света носи значителни ползи в икономически, социален и репутационен аспект.

Стратегическата цел на България е да изпълни условията за членство в еврозоната до края на 2024 г., след което да въведем еврото като национална валута през следващата година, каза министър Николов. Той добави, че действията, които са необходими за постигането на тази цел, са свързани със спазването на бюджетната дисциплина и намаляването на инфлацията до нива, сравними със страните с най-ниска инфлация в еврозоната.

Покриването на критерия за инфлация остава предизвикателство за България и за постигането му са необходими усилия, за които е говорено многократно, което е гаранция за успеха в тази насока, добави той.Сред ползите за България от членството в еврозоната Николов посочи повишаването на кредитния рейтинг на страната след приемането на еврото.

Страната ни ще има възможност да се финансира чрез кредити с по-ниски лихви от международните пазари. Единната валута ще намали трансакциите и разходите за бизнеса, което ще подпомогне външнотърговския стокообмен на страната, ще има положителен ефект върху чуждестранните инвестиции и би осигурила съпоставимост на цените и заплатите с европейските, посочи Николов.

Сред предимствата, които носи членството в еврозоната, той отбеляза още, че в условията на потенциално възникнала криза, силната европейска парична политика разполага с инструментите да овладее инфлацията в държавите в еврозоната и да я поддържа на необходимото ниско равнище.

Същевременно Европейската централна банка, осъществявайки надзор над банковата система, ще гарантира нейната устойчивост и добро развитие занапред, каза Николов. Той заяви, че българската администрация работи усилено за пълното въвеждане на европейските изисквания в законодателството с цел подготовка на българските предприятия и потребителите за прехода към новата валута.

Въвеждането на еврото ще бъде съпроводено с конкретни мерки за защита на потребителите, които включват изисквания за правилно преизчисляване на цените от лева в евро и двойното обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в лева.Отчитаме, че периодът на тези двойно обозначени цени ще започне един месец след датата на влизане в сила на решението за приемане на еврото и ще приключи една година след датата на въвеждането на еврото, което е гаранция за защита правата на потребителите, каза министърът.

По думите му специално внимание ще се обърне на търговците, които ще обозначават цените на стоките и услугите в двете валути по време на периода на двойното обозначаване на цените. Търговците от друга страна ще имат известна свобода по отношение на формата и средствата за двойно обозначаване, при условие обаче, че то е лесно разбираемо и е представено по начин, който не може да въведе потребителя в заблуждение по отношение цената на стоката или услугата, обясни Петко Николов.

Той увери, че Комисията за защита на потребителите (КЗП), която е второстепенен разпоредител към Министерството на икономиката и индустрията, ще следи за спазване на задълженията на търговците за правилното преизчисляване и двойното обозначаване на цените.

С цел поощряване на коректните търговци, КЗП съвместно с представители на неправителствени организации, ще организира кампания "Честен търговец" с ясно разполагаемо, видимо лого на кампанията. След като България изпълни изискванията за присъединяване към еврозоната българският бизнес ще разполага с достатъчно време, за да се подготви за действителното преминаване на информационните, вътрешнофирмените системи за управление на процесите и разплащателните системи.