Е.ОН България изразява своята загриженост във връзка с публикуваното проекторешение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) по отношение на новите цени на електроенергията, влизащи в сила от 1-ви юли. Това се казва в официално становище на компанията.

Това проекторешение е напълно неприемливо за Е.ОН България. Съгласно проекторешението на ДКЕВР, считано от 1-ви юли, брутният марж на Е.ОН България ще бъде намален с 3.47%. Същевременно, увеличението на цените на държавната Национална електрическа компания (НЕК) е 6.99%, включително невероятното увеличение от 38.97% за Електроенергийния системен опрератор (ЕСО). Със значителното увеличение на цените за когенерация, разходите за закупуване на електроенергия на Е.ОН България се увеличават със 7.6%.

Както и през последните две години, регулаторната комисия не взема предвид инфлацията и желанието на Е.ОН България да модернизира електроразпределителната мрежа.

След приватизацията на електроразпределителните дружества е налице тенденция за намаляване на дела на Е.ОН България в крайните цени за потребителите. Делът на Е.ОН България намалява от 19.3% през 2009 г. до 18.7% през 2010 година. Това е доста под нивото в други европейски страни и показва още веднъж, че целият регулаторен процес в България не е в съответствие с европейските директиви, както беше отбелязано в доклад на ЕС за България.

Е.ОН България винаги е настоявала за извършването на одит от страна на независим, високо признат международен одитор, който да сравни степента на ефективност на компанията с тази на всички останали компании в енергийния сектор. Това би показало как електроразпределителните дружества и крайните снабдители, каквито са компаниите от групата на Е.ОН България, работят в условия на висока ефективност, за да запазят цените на техните услуги възможно най-ниски.

Настоящото проекторешение отново показва, че електроразпределителните дружества и крайните снабдители трябва да компенсират увеличението на цените, причинено от държавните дружества за пренос и производство на електроенергия, за да ограничат повишаването на крайните цени за потребителите. По този начин продължава неравнопоставеното третиране на участниците на енергийния пазар през последните години.

Намалението на цената за Е.ОН България ограничава нейните възможности за значителни инвестиции в подобряване състоянието на електроразпределителната мрежа и да предлага на своите клиенти стандартите на услуги, с които Е.ОН е известна по света.

Потребителите трябва да имат предвид, че Е.ОН България няма да получи никакви средства от това увеличение. Допълнителната сума, която те ще трябва да плащат, покрива увеличените цени на държавните производители на електроенергия и НЕК.

Увеличението на цените за потребителите ще се прехвърля директно към производителите и НЕК под формата на по-висока цена на електроенергията. Това на практика поставя електроразпределителните дружества в положение на събирачи на пари за държавната НЕК и производителите.

Това решение представлява наказание за ефективността на компанията, за внимателното изразходване на средствата и стриктния контрол върху разходите, който тя прилага, за отличната и всеотдайна работа на служителите на Е.ОН България. Това ценово решение представлява също така и форма на наказание за всички българи, защото цените на електроенергията в България биха били значително по-ниски, ако целият енергиен сектор бе толкова разходно ефективен, колкото електроразпределителните дружества, се казва още в становище на дружеството.