През юли финансовите показатели на кредитните институции не търпят съществени промени. Растежът на привлечените средства определя динамиката в баланса на кредитните институции. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба №11 на БНБ, е 25.79%. Спрямо края на предходния месец финансовият резултат се повишава с 69.5 млн. лв., като основен остава приносът на нетния лихвен доход (218 млн. лв. месечно нарастване). Към 31 юли банковата система реализира печалба в размер на 393 млн. лв. след извършените през месеца разходи за обезценка за 88 млн. лв.

Общата сума на активите се увеличава с 0.6% (511 млн. лв.). Паричните средства намаляват с 318 млн. лв. (3.9%). Същевременно нарастват вземанията от кредитни институции, които допринасят за общия месечен растеж на кредитите и авансите с 486 млн. лв. (0.8%). Отчетено е увеличение на портфейлите с ценни книжа с 4.8% (323 млн. лв.). Намалението на дълговите инструменти на чуждестранни емитенти е компенсирано от увеличение на българските ДЦК. Делът на петте най- големи банки в общото балансово число достига 51.8%.

Брутните кредити (без тези за кредитни институции) нарастват с 284 млн. лв. (0.5%) с водещия принос на корпоративните кредити (310 млн. лв.). Намалението на експозициите на дребно с 0.2% е повлияно от свиването на потребителските заеми (0.4%, 35 млн. лв.). Размерът на жилищните ипотечни кредити остава без промяна. Експозициите към централни правителства продължават да намаляват, а тези към некредитни институции отчитат растеж (1.2%).

През месеца привлечените средства се увеличават с 0.7% (481 млн. лв.), като динамиката по сегменти е разнопосочна. Най-голямо месечно нарастване отчита ресурсът от институции, различни от кредитни (3.9%, 843 млн. лв.), докато средствата от кредитни институции се свиват със 7.5% (797 млн. лв.). През юли е регистриран най-високият от началото на годината месечен темп на растеж на депозитите от граждани и домакинства (1.3%, 439 млн. лв.). Привлечените средства от населението вече достигат половината от ресурса в системата.

Балансовият капитал на системата слабо се увеличава и към юли е 10.6 млрд. лв. Растеж е отчетен при емитирания капитал, преоценъчните резерви и при дохода от текущата година.