Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през август 2012 г. е била 58.9%. Най-висока е била тя в хотелите с с 4 и 5 звезди - 71.7%, следвана от тези с 3 звезди - 62.1%, и с 1 и 2 звезди - 40.5%. В сравнение с предходния месец най-голямо увеличение на заетостта на леглата е регистрирано в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - с 3.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август достигат 196.1 млн. лв., или са с 2.1% повече в сравнение с юли. Увеличение е отчетено в приходите от български граждани - с 14.5%, докато от чужди граждани те намаляват с 0.4%.

Към август в страната са работели 2 567 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други, показват данните на НСИ. Броят на стаите в тях е 123.7 хил., а на леглата - 276.1 хиляди.

Реализираните нощувки са 4.9 млн., като от тях 1.28 млн. са на български граждани, а 3.57 млн. - на чужденци.

В хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 52.8% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 21.7%. В средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди тези дялове са съответно 35.9 и 29.6%, докато в местата за настаняване с 1 и 2 звезди осъществените нощувките от чужденци са 11.3%, а от български граждани - 48.7%.

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през август 2012 г. се увеличават с 4.8% в сравнение с юли и достигат 962.1 хиляди.

Относителният дял на българите е 39.9% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (75.1%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно 3.5 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 578.1 хил., като 55.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани е 5.9.