През 2020 г. възобновяемата енергия представлява 23% от общата енергия, използвана за отопление и охлаждане в ЕС, показват данните на Евростат.

Делът ѝ непрекъснато нараства, като през 2004 г. беше 12%, а през 2019 г. - 22%.

Темповете на растеж са идентични с тези на общия дял на възобновяемите източници в енергийния микс, които нарастват от 10% през 2004 г. на 22% през 2020 г.

Развитието в промишления сектор, услугите и домакинствата (включително и електрификацията на отоплението чрез използване на термопомпи) допринася най-мното за растежа на възобновяемата енергия при отоплението и охлаждането на сгради.

Сред държавите-членки Швеция се откроява като лидер с две трети (66%) от използваната енергия за отопление и охлаждане през 2020 г. Там се използват предимно биомаса и термопомпи.

След това се нареждат Естония и Финландия (с по 58%), Латвия (57%), Дания (51%) и Литва (50%). В тези държави повече от половината от енергията, използвана за климатизация, идва от ВЕИ. В Естония и Литва делът на възобновяемите енергийни източници в отоплението и охлаждането е съответно с 29 и 24 процентни пункта по-висок от общия им дял в енергийния микс.

В България делът на ВЕИ в отоплението и охлаждането е 37.2%, което е над средното за Общността и ни нарежда на осмо място.

Исландия, която е част от европейското икономическо пространство, се откроява с 80% от възобновяемите енергийни източници, използвани за отопление и охлаждане, най-вече благодарение на геотермалната енергия.

За разлика от тях, в Ирландия (6%), Холандия и Белгия (и двете по 8%) възобновяемите източници са допринесли най-малко за отоплението и охлаждането. В тези страни делът на възобновяемите енергийни източници в отоплението и охлаждането е по-нисък съответно с 6 и 5 процентни пункта от общия им дял в енергийния микс.

Възобновяемите енергийни източници, използвани за отопление и охлаждане, включват слънчева и геотермална енергия, топлина, уловена от термопомпи, твърди, течни и газообразни биогорива, както и възобновяемата част от отпадъците.