Компания, свързана с иновационния форум Webit, ще се листва на пазара за растеж BEAM на Българската фондова борса, съобщава x3news.

Уебит Инвестмънт Нетуърк EАД ще предложи до 5 588 000 нови, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.05 лева.

Акциите от увеличението ще бъдат предложени публично нa пазара за растеж BEAM на БФБ.

В случай, че всички нови акции от увеличението бъдат записани, капиталът на емитента ще се увеличи до 5 888 001 лева, разпределен в една привилегирована Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност от 1 лев и 5 887 999 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

БФБ и Plan A стартираха еко инициативата OxygenБългарска фондова борса (БФБ) и дъщерната й компания Financial Market Services в партньорство с водещaта европейска технологична компания Plan A дадоха днес официален старт на инициативата Oxygen („Кислород“)


Предлагането ще се счита за успешно ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 2 794 001 броя нови акции.

Всяко лице може да запише най-малко една акция от предлаганите.

IPO-то ще се проведе на 6 юни 2022 година.

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник Карол АД или до друг инвестиционен посредник - член на Централен депозитар АД.