От зората на индустриалната ера в средата на 18-ти век човекът черпи сили от земните недра – руди, скъпоценни камъни, ценни метали, енергийни източници.

С течение на векове той подобрява възможностите си за достъп до природните ресурси, а в замяна получава все по-висока производителност на труда, постоянен икономически растеж и невиждано бързо подобряване на жизнения си статус.

В последното десетилетие обаче човекът осъзна цената на това развитие, която според най-големите песимисти на практика може да се измерва с неговото изчезване.

Тази равносметка превърна стремежа за преход към нов тип икономика и социални отношения, ориентирани към природосъобразно съществуване, в крайъгълен камък за голяма част от индустриите и общностите.

Възобновяемите енергийни източници бавно, но сигурно, изместват твърдите горива, електромобилите – автомобилите с двигатели с вътрешно горене, а рециклирането вече не е витиевата концепция, а част от ежедневието на повечето домакинства в развитите страни.

Именно разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране са най-близките до всеки човек аспекти на зеления преход, което ги прави и едни от най-важните за постигането на поставените глобални климатични цели. А тъй като множество изследвания показват, че вече закъсняваме в мисията да гарантираме собственото си съществуване в по-далечна перспектива, то процесът на популяризиране на тази култура на взаимодействие с околната среда трябва да бъде ускорен. Необходимият за това катализатор са технологиите и те са тук, за да помогнат.

Технологиите като ключ към рециклирането

Според доклад за технологичните тенденции в рециклирането за 2024 на платформата StartUs Insights водещата концепция в сферата ще бъде т. нар. Internet of Waste.

По друг начин казано - управление на отпадъците и рециклирането с помощта на „Интернет на нещата“ (IoT), което значително намалява неефективността на логистиката на отпадъците. То включва различни технологични инструменти – от сензори за нивото на запълване до интелигентни контейнери и датчици за оценка на качеството на материалите. А наблюдението на нивата на запълване в контейнерите например позволява на рециклиращите предприятия да преминат от неефективните периодични работни процеси към графици, основани на конкретни данни.

Това означава само едно – ефективност.

Тази концепция заляга в основата на интелигентните системи за управление на отпадъците. Те използват IoT устройства, за да революционизират практиките за управление на обемите. Чрез свързани сензори, анализ на данни и автоматизация този тип системи оптимизират събирането на боклука, планирането на маршрутите на камионите и разпределението на ресурсите.

Всичко това демонстрира как технологиите подпомагат рециклиращите компании и местните администрации, но немалка част от тях са насочени и пряко към потребителите. Подобен пример е екосистемата от приложения.

Earth911 е организация, която помага на хората по целия свят да научат повече за рециклирането, като им предоставя лесни за изпълнение идеи. За да достигнат до повече хора, те създават приложението iRecycle, което помага на потребителите да намерят достъпни места за рециклиране в своя район и предлага всевъзможни начини за рециклиране на материали, тъй като разполага с една от най-големите бази данни в света.

Gro Recycling пък представлява детска игра за рециклиране, насочена към децата в предучилищна възраст. Заедно със забавната част приложението е и начин децата и родителите да научат повече за рециклирането и грижата за ресурсите на планетата.

Децата захранват кофите за рециклиране с отпадъци, за да разберат кои герои (всеки отговаря на даден контейнер) кои рециклируеми материали харесват. След това от боклука се правят нови продукти, които играчите сортират с помощта на машините за рециклиране.

Еко Партнърс България – глобалните тенденции на местна почва

Тези глобални тенденции имат и съвсем локална реализация у нас. Едно от доказателствата за това е работата на Еко Партнърс България.

От създаването си преди 8 години до днес организацията е изградила системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 21 общини на територията на страната, с общо обхванати 103 населени места и 903 000 жители, обслужвани от 4100 броя съдове за разделно събиране с общ обем над 6 970 000 литра.

Общите инвестициите на организацията са в размер на почти 5 млн. лева без ДДС.

В края на миналата година Еко Партнърс стартира пилотен проект за цялостно управление на битовите отпадъци с Община Велико Търново, а в тестова площадка за най-модерните технологични решения на организацията се превръща град Дебелец.

Платформа без аналог

В началото на 2025 г. гражданите и бизнесът в България вече ще са задължени да заплащат таксите си за изхвърлени отпадъци според тяхното количество. За целта е необходима информационна система (софтуерна платформа), която позволява цялостно дигитално управление за всяка дейност, свързана с отпадъците, включително подпомагайки изчисляване размера на таксата за битови отпадъци.

Именно в създаването на такава платформа инвестира Еко Партнърс, като пилотния проект стартира в град Дебелец.

Платформата на организацията, която няма аналог на българския пазар, разполага със специално разработен софтуер, който измерва събрания боклук от всяко семейство, компания или институция във всеки от четирите сезона (видът и количеството отпадъци варират). Тя също така предоставя на потребителите и общините решения за разделно събиране както на основните отпадъци – пластмаса, хартия, стъкло и метал, така и на хранителни и градински остатъци, опасни отпадъци, едрогабаритни и строителни материали и др.

Едновременно с това системата изчислява какви да бъдат съдовете за смет, къде да бъдат поставени, дали да има индивидуални за конкретни домакинства, каква сметосъбираща техника да се използва и къде още да бъдат изградени площадки за разделно събиране.

Внедряването на такова решение е от полза за общините в цялостния процес на управление на отпадъците, а крайната цел е повишаване на количествата разделно събрани отпадъци.

Платформата на Еко Партнърс обхваща няколко оперативни модула с различни функционални характеристики, разказват от организацията.

Първата стъпка е събирането на информация и съставянето на прогнози за количествата и състава на генерираните битови отпадъци в общината, разделени на различни категории (фракции) и зони за планиране.

Следващoто ниво включва изготвянето на технически алтернативи за разделно събиране, транспортиране, съхранение, сортиране, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.

После идва самият избор на най-подходящата система за събиране, сортиране, компостиране, третиране, рециклиране, оползотворяване и в крайна сметка - обезвреждането им. Разглеждат се различни опции за всяка стъпка и се оценяват разходите за тяхното изпълнение.

Ключова функция на софтуера е генерирането на прогнози за количествата на отпадъците, които се очаква да се образуват, тяхната категоризация по видове, определяне на нужните за събирането им съдове, включително на специализираните автомобили за транспорт до мястото за обработка. Може да бъдат изчислявани и параметри като достигнато ниво на рециклиране, населението, което системите за събиране обслужват, доколко те се събират разделно, отиват ли в правилните отпадъчни потоци.

Платформата дава и информация за съответните нормативни актове и стратегически документи от българското и европейското законодателство, свързани с управлението на отпадъците.

Всичко това позволява на местните власти да оптимизират процесите и да използват ресурсите по-ефективно с цел подобряване на обслужването на населението и оптимизиране на разходите, посочват от Еко Партнърс.

Следвайки своята мисия да предоставя все по-качествени решения за подобряване на чистотата на околната градска среда, организацията разширява партньорствата си, като пример за това е внедрената от А1 високотехнологична система за интелигентно сметосъбиране на отпадъците във Велико Търново.

„Тази система на Еко Партнърс дигитализира процесите и ни позволява да следим непрекъснато в реално време нивото на запълненост на контейнерите, местоположението им, температурата в тях, както и кога има налично преместване, вдигане, изпразване, което позволява и да се противодейства значително по-ефективно на опитите за вандализъм. След определен период от време и набиране на достатъчна база данни в системата ще имаме широки възможности за промяна на маршрутите за обслужване на контейнерите, което ще намали до минимум „празните“ курсове“, споделя предимствата на платформата Антония Спасова, прокурист на „Еко Партнърс България“ АД.


Eco Partners App е друг технологичен инструмент в арсенала на организацията за популяризиране на културата за рециклиране. Приложението се стреми да запълни „белите полета“ по отношение на информираността за значението, което разделното събиране на отпадъци от опаковки и рециклирането имат за постигането на климатичните цели на човечеството. При сканиране на баркода върху която и да е опаковка в приложението потребителите получават информация относно материала, от който е изработена тя и съответно може ли да бъде изхвърлена в някой от цветните контейнери.

Приложението разчита на локацията на устройството, от което се използва, за да изчисли къде може да бъде открит най-близкият контейнер на „Еко Партнърс България“ в общините, обслужвани от организацията.

„С Eco Partners App ние даваме информация за различните видове опаковки, как и къде е правилно те да бъдат изхвърлени. И при това я даваме по интересен иновативен начин – при сканиране на баркода на опаковката. В приложението потребителят може да види на карта всички наши жълти и зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в нашите общини и да намери най-близките до него такива. Така по един достъпен и увлекателен начин всеки потребител разполага със знанието за правилно разделно събиране на отпадъците. В приложението може и много бързо и лесно да ни подавате сигнали, свързани с нашите контейнери“, обяснява Антония Спасова.

В Eco Partners App има и интерактивен образователен модул, което дава възможност на организацията да ангажира потребителите с инициативи и кампании, предлагайки и стимули под формата на награди.

Революционен патент

Като част от дейността си „Еко Партнърс България“ предлага и уникална за местния пазар услуга – безплатна машина за трошене на стъклени опаковки, с помощта на която събира и рециклира стъклото от заведения и други търговски обекти. Организацията, чийто екип стои зад цялата разработка на патентованата технология, не само предоставя машината безвъзмездно, но и осигурява извозването и рециклирането на натрошеното стъкло.

Близо 10 тона е събираното количество стъкло на ден, казват от организацията.

Данните от работата на всяка машина са достъпни за анализ от страна на Еко Партнърс чрез онлайн портал, в който се отчитат количествата натрупани стъклени отпадъци, което позволява по-ефективен начин за организация на извозването на стъклото.


Още иновации тепърва предстоят

„Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които изградихме до момента в 20 общини в страната, както и всички дигитални и технологични въведения, имат за цел да подкрепят и стимулират гражданите към по-щадящо към природата отношение и да създадат по-чиста градска среда“, казва Антония Спасова.

Еко Партнърс продължава да инвестира целенасочено в разработката на нови технологични решения за събиране на различни типове отпадъци при източника, включително да надгражда софтуера си за подпомагане на общините при предстоящото въвеждане на такса смет според количеството изхвърлен отпадък от домакинство.

Целта е чрез дигитализацията на процесите по оползотворяване на отпадъците да се подобрят и аспекти като контрола и отчетността, както и взаимодействието с гражданите, което да насърчи участието им в поддържането на чиста околна градска среда.

Специално съдържание за Еко Партнърс България