Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 840 лв. и нараства с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2023 г, съобщи НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56.2%), следван от доходите от пенсии (31.4%) и от самостоятелна заетост (5.7%).

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2.6, а на дохода от самостоятелна заетост - с 1.4%. Делът на доходите от пенсии намалява с 4.4%.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

·        Доходът от работна заплата нараства от 1 284 на 1 597 лв. (с 24.4%);

·        Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 102 на 161 лв. (с 58.5%);

·        Доходите от пенсии се увеличават от 856 на 892 лв. (с 4.2%);

·        Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 55 лв. (с 19.6%).

През първото тримесечие на 2024 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.6%, а делът на дохода от натура - 0.4%.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 524 лв. и се увеличава със 17.4% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.8%), следвани от разходите за жилище (17.1%), данъци и социални осигуровки (14.9%) и транспорт и съобщения (11.2%).

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.5 процентни пункта, а делът на разходите за жилище - с 0.7 процентни пункта.

Относителният дял на разходите за данъци и социални осигуровки и разходите за свободно време, културен отдих и образование  нарастват с 1.0 процентен пункт.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

·        Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 673 на 753 лв. (с 11.8%);

·        Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 84 на 102 лв. (с 22.0%);

·        Разходите за облекло и обувки нарастват от 60 на 83 лв. (с 38.5%);

·        Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 381 на 431 лв. (с 13.1%);

·        Разходите за здравеопазване нарастват от 155 на 168 лв. (с 8.6%);

·        Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 246 на 285 лв. (с 15.7%);

·        Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 64 на 101 лв. (с 55.9%);

·        Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 299 на 375 лв. (с 25.5%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. се променя в сравнение със същия период на 2023 г., както следва:

·        Между продуктите, на които нараства потреблението, с най-голямо увеличение са зеленчуците - от 13.4 на 14.3 кг, месото - от 9.2 на 10.0 кг и плодовете - от 11.9 на 12.4 килограма.

·        Най-голямо намаление има при потреблението на хляб и тестени изделия - от 18.6 на 18.0 кг, и на олио - от 2.8 на 2.5 литра.