Ръстът на БВП на България се забавя на годишна база през първото тримесечие на годината, сочи справка в Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1,8 % в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. и с 0,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни, оповестени от НСИ днес, съобщава БТА.

Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на 2023 г. БВП е нараснал с 2 на сто спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,4 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.

През първото тримесечие на 2024 г. произведеният БВП възлиза на 43 279,9 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 722 лв. от стойностния обем на показателя.

Преизчислен в евро, БВП е 22 129 млн. евро, като на човек от населението се падат 3437 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2024 г. възлиза на 38 298,6 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2024 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 1,7 на сто, което е намаление с 0,7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2023 г.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 3,2% до 31,3 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 67% през първото тримесечие на 2024 г. при 63,1% през първото тримесечие на 2023 г.

През първото тримесечие на 2024 г. за крайно потребление се изразходват 80,6% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14,2% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1,1% на тримесечна база. Сезонно изгладените данни за първото тримесечие на 2024 г. показват нарастване на крайното потребление с 0,9% и бруто образуване на основен капитал - с 1,7%, спрямо предходното тримесечие.

През първото тримесечие на 2024 г. износът на стоки и услуги намалява с 2,1 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 1,9 на сто в сравнение с предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

Според справка на НСИ за същия период на 2023 г. брутната добавена стойност е нараснала с 0,4%, а причина за регистрирания икономически ръст е било увеличението на бруто капиталообразуването с 1,9%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. БДС нараства с 2,4% според сезонно изгладените данни. По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 3,4% и бруто образуване на основен капитал със 7,9%.

През първото тримесечие на 2024 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 2,1 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 3,7%. На годишна база справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на 2023 г. брутната добавена стойност е нараснала с 2,2%, крайното потребление е регистрирало ръст от 2,8%, бруто образуването на основен капитал се е увеличило с 5,2%, износът на стоки и услуги е нараснал с 3%, а вносът е намалял с 4,3%.