След като бяха забавили ръста си през септември, лошите и преструктурирани кредити отново засилват тенденцията си за повишение.

През октомври данните на БНБ отчитат 31-и пореден месечен ръст с 222 млн. лв., като размерът им надхвърлят 9 млрд. лв., или 22% от всички (без овърдрафт).

С близо 134 млн. лв. нараства кредитирането на фирмения сектор до 32.78 млрд. лв., като лошите и преструктурирани заеми достигат 23.43%, или 5.56 млрд. лв.

При домакинствата, в потребителското кредитиране имаме леко ръст в обема до 7.58 млрд. лв., а жилищните кредити дори отчитат понижение до общ размер на 8.79 млрд. лв. В тези две групи лошите и преструктурирани задължения са съответно 20.04 и 19.27 на сто.

Графата други кредити също удря рекордно ниво на лошите и преструктурирани такива от 27.41 на сто.

За последната 1 година лошите и преструктурирани кредити се повишават с над 2 млрд. лв.

ПолетаПериоди Август'11 Септември'11 Октамври'11 НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ 32413866 32647148 32780657 Кредити 23403330 23553213 23733797 Овърдрафт 9010536 9093935 9046860 Лоши и преструктурирани 5377989 5388860 5561293 22,98% 22,88% 23,43% ДОМАКИНСТВА И НТООД 18979616 18970048 18971633 Овърдрафт 1708975 1708456 1696368 Потребителски кредити 7599118 7574513 7576053 Лоши и преструктурирани 1494490 1509751 1518214 19,67% 19,93% 20,04% Жилищни кредити 8786794 8793251 8792867 Лоши и преструктурирани 1617116 1661653 1694383 18,40% 18,90% 19,27% Други кредити 884729 893828 906345 Лоши и преструктурирани 236612 240151 248414 26,74% 26,87% 27,41% Общо лоши и преструктурирани 21,45% 21,56% 22,00%

Данните са в хил. лв.