Спрямо края на март 2018 г. активите на банковата система са увеличени с 0.2% (184 млн. лв.) до 97.8 млрд. лв. в края на април. През месеца нарастват привлечените депозити, както и кредитите и авансите, информират от БНБ.

Най-ликвидната балансова позиция – пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, продължава да заема съществен дял в общите активи (18.7%). Налице е спад в паричните салда при централни банки и паричните наличности и нарастване при другите депозити на виждане.

Общият размер на портфейлите с ценни книжа спрямо края на март намалява с 1% (129 млн. лв.), а делът му в балансовото число е 13.2% в края на периода. Брутните кредити и аванси на системата през април нарастват с 0.2% (183 млн. лв.).

Спад има при сектор централни банки (с 5.4%), а при вземанията от кредитни институции е отчетен растеж (с 2.9%). Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) е увеличен с 0.9% (491 млн. лв.) до 57.5 млрд. лв.

Растежът при кредитите за нефинансови предприятия възлиза на 1.5% (508 млн. лв.), за домакинства – 0.6% (118 млн. лв.), а при сектор държавно управление – 3.7% (22 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 6.1% (157 млн. лв.).

Депозитите в банковата система на месечна база нарастват с 0.4% (320 млн. лв.) до 84 млрд. лв. в края на април. Увеличение е отчетено при депозитите на домакинства (с 397 млн. лв., 0.8%), на сектор държавно управление (с 272 млн. лв., 12.6%) и на кредитни институции (с 260 млн. лв.,
5.2%).

Същевременно е отбелязан спад при средствата на нефинансови предприятия (с 564 млн. лв., 2.4%) и на други финансови предприятия (с 45 млн. лв., 1.6%). Собственият капитал в баланса на банковата система през април намалява със 194 млн. лв. (1.6%) основно под влияние на динамиката при неразпределената печалба.

В края на първото тримесечие на 2018 г. съотношенията на капиталова адекватност на банковата система остават значително над минималните изисквания, въпреки отчетеното понижение под влияние на регулаторни промени, растеж на общия размер на рисковите експозиции и намаление в собствения капитал. В края на март съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 19.34%, 19.79% и 20.91% (при 20.41%, 20.86% и 22.08% в края на декември 2017 г.).

Отношението на ликвидно покритие (LCR) в края на април е 392.9% (при 327.9% в края на март). Ликвидният буфер в края на периода възлиза на 23.6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 6 млрд. лв.

Печалбата на банковата система към 30 април 2018 г. е 396 млн. лв. (при 413 млн. лв. за същия период на миналата година). Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за четирите месеца на годината са 131 млн. лв. (при 162 млн. лв. към 30 април 2017 г.).