Активите на банковата система в България се увеличават с 3 млрд. лв. (2.1%) до общо 145.1 млрд. лв. към края на месец юли тази година. Към 31 юли 2022 г. печалбата на банковата система е 1.2 млрд. лв., или с 400 млн. лв. (49.7%) повече спрямо отчетената за първите седем месеца на 2021 г. Това показва справка на Profit.bg в статистиката на Българската народна банка.

Спрямо края на юни нарастват кредитите и авансите, а делът им в структурата на балансовите активи се увеличава от 60.7% до 63.3%. Намалява размерът на позицията "Пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане", основно поради спада на паричните салда в централни банки, както и този на дълговите ценни книжа. Дяловете на тези две позициии в активите на банковата система в края на юли възлизат съответно на 17.8% и 14.3% (при съответно 19.7% и 14.8% в края на юни).

Отношението на ликвидно покритие се повишава до 295.4% (при 265.3% в края юни). В края на юли размерът на ликвидния буфер е 34.6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 11.7 млрд. лв..

Общите брутни кредити и аванси през юли се увеличават с 5.5 млрд. лв. (6.1%) до 95.3 млрд. лв. Основен принос имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 4.2 млрд. лв. (47.3%) и в края на юли възлизат на 13 млрд. лв.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно увеличение с 1.6% до 82.3 млрд. лв. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 1.4%), за домакинства (с 1.3%), за други финансови предприятия (с 4.2%), както и тези за сектор държавно управление (с 3.1%).

Жилищата в САЩ не се очаква да поевтинеят въпреки рецесията Очакванията са цените на имотите да се увеличат с още 11% през 2022 г. и с 2% през 2023 г.


Спрямо края на юни депозитите в банковата система нарастват с 2.9 млрд. лв. (2.4%) до 124.7 млрд. лв. Увеличават се депозитите на нефинансови предприятия (с 3.4%), на домакинства (с 1.2%), на други финансови предприятия (с 5.4%), както и тези на сектор държавно управление (с 5%) и на кредитни институции (с 6.2%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юли е 16.6 млрд. лв. и спрямо края на юни се повишава с 1.4%), което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, намаляват с 27.9% спрямо начислените за същия период на миналата година и в края на юли 2022 г. са 244 млн. лв.

В края на юни 2022 г. регулаторният капитал на банковата система е 15.4 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 73.2 млрд. лв. Съотношението на обща капиталова адекватност на банковата система към 30 юни 2022 г. е 21.09%, на капитала от първи ред – 20.68%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 20.16%, като нивата остават значително над регулаторните изисквания и изискванията за капиталовите буфери.