Европейската комисия (ЕК) представи подробно плановете и целите си за укрепване на цифровата екосистема, като обяви, че следващите й стъпки ще бъдат насочени към икономика и обществени услуги, технологичните умения и мрежовата инфраструктура в Европа.

В свое изявление, цитирано от Мobile World Live, от ЕК обясняват, че Програмата за политики на цифровото десетилетие ще насочи държавите-членки към постигане на амбициите им до 2030 г.

ЕК изтъква четири ключови области - подобряване на цифровите умения на гражданите; внедряване на нововъзникващи технологии, включително облак и изкуствен интелект за предприятията; усъвършенстване на мрежовата инфраструктура и инфраструктурата за данни; и цифровизиране на обществените услуги и административните процеси.

"Тези области въплъщават целите на политическата програма", твърди ЕК, като посочва сигурната и конкурентоспособна цифрова среда, справедливите онлайн бизнес практики и достъпа до технологии като основни за амбициите на континента.

За да стане това възможно, ЕК ще разработи ключови показатели за ефективност, за да следи напредъка през следващите месеци. Комисията заявява, че от държавите-членки на ЕС, се очаква през октомври 2023 г. да предадат "национална стратегическа пътна карта", в която подробно да бъдат описани политиките и действията в подкрепа на цифровите цели.

Освен това ЕК подчерта значението на "многонационални проекти" за ускоряване на инвестициите в цифрова инфраструктура, обхващаща технологии, включително 5G и квантови изчисления.

Зеленият водород е горивото на бъдещето и Европа иска да е част от негоЕвропейската комисия заяви по-рано тази година, че иска през 2030 г. в ЕС да бъдат инсталирани 40 GW възобновяеми водородни клетки

Предвижда се ЕК да публикува първия си доклад за цифровото десетилетие през юни.

Програмата очертава и седем приоритетни области за действие - създаване на единен цифров пазар, по-голяма оперативна съвместимост, повишаване на доверието и сигурността в интернет, много по-бърз достъп, повече инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, повишаване на уменията за цифрова грамотност и приобщаване, както и прилагане на информационните и комуникационните технологии за справяне с предизвикателствата пред обществото като изменението на климата и застаряването на населението.

Примерите, за ползите, до които ще доведе развитието в тези области, са по-лесното извършване на електронни плащания и издаване на фактури, бързото внедряване на телемедицината и енергийно ефективното осветление. В тези седем области Програмата в областта на цифровите технологии предвижда около 100 последващи действия, от които 31 ще бъдат законодателни.