Заетостта расте с 3.8% през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. Общият брой на заетите лица е 3.197 млн., от които 1.702 млн. са мъже, а 1.494 млн. са жени.

Относителният дял на заетите лица от населението над 15-годишна възраст е 54.9%, като при мъжете този дял е 61.1%, а при жените - 49.2%, сочат данните на Националния статистически институт, огласени днес.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите – 2.037 млн. или 63.7% от всички заети. В индустрията те са 967 200 (30.3%), а 192.6 хил. (6.0%) – работят в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.7% (119 400) са работодатели, 7.3% (233 100 в абсолютна стойност) - самостоятелно заети лица без наети, 88.4% или 2.826 милиона са наетите лица, и 0.6% (18 200) - неплатени семейни работници.

Най-голям дял от наетите лица - 78.1% или 2.208 милиона в абсолютна стойност, работят в частния сектор, а 617 900 (21.9%) - в обществения. С временна работа са 101 100 лица, или 3.6% от наетите.

Броят на безработните в края на 2022 г. е 128 300, от които 55.2% са мъже и 44.8% - жени. В сравнение със същия период на 2021 г. той намалява с 12.5 на сто, като коефициентът на безработица намалява с 0.6 пр.п. до 3.9 на сто, като той е по-висок при мъжете (4%), а при жените е 3.7 на сто.

Най-висока е безработицата при лицата със средно образование – 52.5%, следвана от тази при висшистите - 14.7%, и 32.8% - при хората с основно или по-ниско образование.

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.8% за висше образование, 3.6% за средно образование и 11.0% за основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължително безработните лица са 67 600, или 52.7% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.5 пр.п. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 2.0%, като е по-висок при мъжете (2.1%) в сравнение с жените (1.9%).

От общия брой на безработните лица 17 900 (14.0%) търсят първа работа, уточняват от Националната статистика.

Общият брой на икономически неактивните лица над 15 години е 2.499 млн., от които 1.014 млн. (40.6%) са мъже и 1.485 млн. (59.4%) - жени.

Икономически неактивните лица до 64 навършени години са 1.110 млн., от които 481 500 са мъже и 629 400 – жени. Те представляват 25.6% от населението в тази възрастова група.

От икономически неактивните лица на възраст от 15 до 64 навършени години 39.0% са неактивни поради участие в образование или обучение.