Отчетът за доходите (приходите и разходите - ОПР) е изключително важен, когато се опитваме да оценим една акция. Там можем да намерим отговора на въпросите "от къде идват средствата на една компания?" и "къде отиват във времето?".

Балансът представлява един вид заключение, докато отчетът за доходите показва резултата от дейността за определен период от време. Ако погледнете на баланса като фотография, тогава ОПР е видео. Не случайно двете са допълващи се.

Отчетът за доходите e разделен на две части - приходна и разходна. Приходната част е разбита според вида продажби - на продукция, стоки, услуги и други. Следващата част е формирана от финансовите постъпления, включващи тези от лихви, дивиденти, положителни разлики от операции финансови активи и промяна на валутни курсове.

Разходната част е съставена от основните разходи за дейността, като тези за материали, услуги, персонал, амортизации и т. н. Тук разпределението зависи от сферата, в която оперира компанията. Аналогично на приходната част, тук следват финансовите разходи.

При условие че приходната част надвишава разходната, е формирана печалба, която се облага с данък - понастоящем 10 на сто.

Обикновено печалбата (крайният резултат) се изчислява и на една акция, което се калкулира след приспадането на преференциалните дивиденти от печалбата и разделянето на броя акции в обръщение.

Това е ключова стойност за оценка от инвеститорите, защото дава и представа за заработеното от компанията на единица (акция). Печалбата, която не е изплатена като дивидент, остава в неразпределената печалба на баланса, след като принадлежи на акционерите.

Активите на компанията са използвани от мениджмънта да произвеждат доходи. Приходите се намаляват с разходите и се реализира печалба. И печалбата се превръща в капитал, след като акционерите притежават тези активи. И така, ОПР ви казва колко ефективен е мениджмънтът, защото отчита колко доходи са генерирани спрямо съществуващите активи.

Компаниите използват отчета за доходите, за да следят дейността си. Това включва дали компанията е печеливша, ако да - колко. Знаейки това, те определят и данъчните си задължения. Те също могат да наблюдават с какво темпо приходите нарастват или се понижават, давайки възможност на мениджмънта да открие трудности при реализирането на продукт или пазар.

Важно е да се запомни, че приходите и разходите на отчета могат да се променят, без значение дали са извършени или получени плащания. Ако компанията не си плати телефонната сметка като пристигне, тази сума остава като разход.

Имайки предвид всички задължения и вземания е важно за да се получат точни данни за финансовото състояние за даден период. Инвеститорите трябва да се научат правилно да четат отчета за доходите, защото това ще бъде ключов момент при фундаментален анализ на компанията.