През 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 732 лв., което е със 7% повече, в сравнение с 2014 година.

Въпреки че понижението е по-малко от ръста през 2014 г. и 2013 г., когато цената на земята нарасна с респективно 15.2 и 8.6 на сто, повишението е в пъти по-голямо от доходността при депозитите у нас, например.

Спрямо предходната година през 2015 г. увеличение е отчетено в цената на овощните насаждения - с 9.1%, и на нивите - със 7.5%. Намаление се наблюдава в цената на лозята - с 24.8%, и на постоянно затревените площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) - със 7.7%.

През 2015 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 040 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Югоизточния район - с 25.0%.

Цена на рентата на земеделска земя в Република България през 2015 година

През 2015 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 42 лв., което е с 2.4% повече спрямо 2014 година.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за лозята - с 50.0%. От наблюдаваните категории земя единствено при овощните насаждения се наблюдава понижение на цената с 8.6%.

През 2015 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 63 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, като най-голямо е в Югозападния район - с 11.1%.