Секторите, които биха могли да спечелят от настоящата ситуация и същевременно са подходящи за "дефанзивна" инвестиционна стратегия, са комуналните услуги, хранителните стоки и напитките, както и чиповете и микрокомпонентите. Сегашната инфлационна среда и затруднения при веригите за доставки и снабдяване е по-скоро благоприятна за тях. Те биха спечелили и от сериозните фискални стимули за трансформиране към по-зелена икономика.

Това посочва финансовият анализатор на Капман Вихрен Молевски в свой анализ на състоянието на финансовите пазари след края на първите шест месеца на 2021 година.

Статията е продължение на публикуваните годишни очаквания на ИП Капман АД, поместени в края на 2019 г. и 2020 г. в Profit.bg. Още тогава анализаторите на Капман подчертаха наличието на сериозен ръст на неотчетената официално инфлация, когато „наратива“ за нея въобще не беше водещ в медиите.

В настоящия анализ те използват макро модела на най-големия хедж фонд в света, Bridgewater Associates, както и модела за цикъла на ликвидността на Австрийската икономическа школа.

Според модела на Bridgewater, основните фактори на икономическата активност са:

1) динамиката при ръста на продуктивността/производителността.
2) дългосрочният дългов цикъл.
3) краткосрочният дългов цикъл.
4) културни архетипове.

Противно на широко разпространеното виждане, стопанските рецесии и депресии се генерират не заради продуктивността (или способносттта да се произвежда ефективно), а от промяна в търсенето, което пък, в сегашната фракционна монетарна система, в по-голямата си част идва от кредита.

Икономическите колебания не са поради спад или експанзия в знанието или потенциалните умения, а основно поради колебанията на дълговите цикли и правилно/неправилно структурирани стимули за правене на бизнес.

В дългосрочен период дълговото бреме започва да тежи все повече и да „изяжда“ икономическия растеж. Долната графика ясно показва, че от началото на 2020 г. за създаване на единица реален БВП на САЩ се е акумулирало изключително много правителствен дълг.

Картината е подобна и в много други страни по света, като в това отношение България стои относително добре.

Много интересна е динамиката на кредита в Китай, въпреки че там достъпът до информация е ограничен. Има данни, че ръстът на кредита се забавя паралелно със силно поскъпване на юана, се посочва в анализа на Капман.

Долната графика показва положителна корелация между т. нар. „кредитен импулс“ в Китай, изместен с 10 месеца напред (плътна крива, лява скала) и глобалния PMI индекс на икономическата активност (дясна скала).

Друг голям проблем на агресивната монетарна политика е разрушаването на правилните икономически стимули на стопанските агенти и домакинствата. На практика, централните банки се превърнаха в най–големите "маркетмейкъри" на глобалните пазари.

Например, Федералният резерв държи почти 25% от правителстения дълг на САЩ. Евентуално свиване на тяхната роля на пазарите почти веднага ще „свие“ и високите цени на активите и икономиката.

Долната графика показва цикъла на ликвидността от гледна точка на австрийската икономическа школа.

В момента светът се намира буквално на „върха“ на модела. Отделен е въпросът за дълговото бреме, най-вече върху бъдещите поколения.

В тази среда вече започнаха официални разговори за минимално глобално данъчно облагане сред членовете на Г-8, както и дебат за модифициране на валутната система.

Потенциално ново средство за размяна биха могли да бъдат, но не само, т. нар. специални права на тираж (СПТ) на Международния валутен фонд, което би съвпаднало с идеята за глобално облагане.

Особено внимателно ще наблюдаване нивата на средносрочната и дългосрочна доходност на облигационния пазар. Например, нивото 1.75 -1.85 на TNX (10–годишната доходност на американските бондове) би ни направило доста по-дефанзивни, отбелязват от Кампан.

В момента TNX образува потенциална "бича" флагова формация точно на 100-периодната плъзгаща средна на дневна база.

Като логично следствие от горепосочените процеси много активи в момента са „скъпи“.

Долната графика показва множителя Price/Sales, който е на исторически върхове, т.е. цената на акциите на S&P 500 е много над историческите средни стойности на този фундаментален индикатор.

Все пак, като подходящи и същевременнно дефанзивни сектори виждаме комуналните услуги, хранителните стоки и напитките, както и чиповете и микрокомпонентите. Сегашната инфлационна среда и затруднения при веригите за доставки и снабдяване е по-скоро благоприятна за тях. Те биха спечелили и от сериозните фискални стимули за трансформиране към по-зелена икономика.

Също така, с оглед на текущото състояние на монетарните политики, интересни биха могли да са някои специални ситуации (сливания, поглъщания, нови бизнес модели и пр.) във финансовия сектор.

Във връзка с т. нар. реална доходност, която в момента е отрицателна, ценните метали, според нас, продължават да са актуални, смятат експертите на Кампан.

От практическа гледна точка с цел по-гъвкав подход за определянето на risk on/risk off състоянитето на пазара, бихме посочили следната лесно изпълнима система на американския инвеститор и автор Тома Хантea, чрез използване на ETF-и.

Системата е подходяща за тактически портфолио мениджмънт и средносрочен трейдинг.

Пазара е в risk on (позитивно) състояние, когато 3–месечната възвращаемост на DBB (Invesco DB Base Metals Fund) е над тази на UUP (Invesco DB US Dollar Index Fund) и
едновременно с това XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) e над XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund). При risk off (негативна) ситуация, обратните условия трябва да са валидни.

Към момента (1 юли 2021 г.), сме в risk on състояние, като е препоръчително системата да се следи седмично и дори ежедневно.

В заключение, принтирането на пари в крайна сметка води до неправилната алокация на ресурси и грешно структурирани икономически стимули. Намалението или нормализирането на монетaрните стимули би било най - безболезнено, ако то се „разхвърля“ между поколенията, съчетано с приемлива инфлация.

Основно условие при този тип „деливъридж“ (“beautiful deleveraging” по Рей Далио) е номиналният икономически растеж да е по-висок от номиналния лихвен процент.

*Настоящият материал не е препоръка или инвестиционен съвет и не е съобразен с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Сключването на сделки с финансови инструменти на международните финансови пазари крие висок риск - можете да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от Вас средства, както и да понесете разходи и загуби надвишаващи инвестицията Ви.

ИП Капман АД притежава финансови инструменти в секторите Semicomductors и Precious Metals.