Един от водещите играчи на енергийния пазар – BP – очаква търсенето на петрол да достигне своя връх през следващата година, а капацитетът на вятърната и слънчевата енергия да нарасне бързо и при двата основни сценария в годишната си прогноза за енергетиката - проучване на развитието на световната енергийна система до 2050 г., публикувано в сряда.

Емисиите на въглероден двуокис, причинени предимно от изгарянето на изкопаеми горива, също ще достигнат своя връх в средата на десетилетието и в двата сценария, които са както следва:

- Сценарий "Настояща траектория" се основава на вече действащите политики за климата и ангажименти за намаляване на въглеродните емисии.

- Сценарий "Нулево нетно потребление" предполага значително затягане на политиките в областта на климата, съобразени с подкрепеното от ООН Парижко споразумение за климата от 2015 г. за намаляване на въглеродните емисии в света с около 95% до средата на века.

Търсене на енергия и въгеродни емисии

Търсенето на първична енергия в сценария „Настояща траектория“ нараства до средата на 30-те години на века, след което като цяло достига плато, тъй като продължаващото нарастване на потреблението в нововъзникващите икономики, с изключение на Китай, се компенсира от спада в развитите икономики. До 2050 г. търсенето на енергия в този сценарий е с около 5% по-високо от това през 2022 г.

За разлика от това, при сценария с нулево нетно потребление търсенето на енергия достига своя връх в средата на настоящото десетилетие, след което намалява. През 2050 г. търсенето е с около 25% по-ниско в сравнение с 2022 г.

При варианта "Настояща траектория" въглеродните емисии са далеч от амбициозната цел, която повечето от най-големите икономики в света са поели ангажимент да постигнат.

Петрол

Очаква се търсенето на петрол да достигне своя връх до 2025 г. на ниво от около 102 млн. барела на ден и при двата сценария. То обаче намалява с различен темп, което се дължи главно на темповете за ограничаване на твърдите горива в автомобилния транспорт.

В сценария „Настояща траектория“ потреблението на петрол постепенно намалява през втората половина на перспективата до около 75 млн. барела дневно през 2050 г. Спадът в потреблението на петрол е по-силно изразен в сценария "Нулево нетно потребление", като търсенето пада до 25-30 млн. барела дневно през 2050 г.

Намаляващата употреба на петрол в автомобилния транспорт до 2035 г. се компенсира в първия модел от нарастващото използване на суровината в сектора на нефтохимията, тъй като растящото благосъстояние на глобалното население увеличава използването на пластмаси, текстил и други материали на петролна основа.

Природен и втечнен природен газ

В сценария „Настояща траектория“ търсенето на природен газ продължава да нараства през целия период на прогнозата, като до 2050 г. се увеличава с около една пета. Тенденцията се определя от над 50% ръст на търсенето в развиващите се икономики, с изключение на Китай, главно в енергийния и индустриалния сектор. Търсенето на природен газ в Китай като цяло достига плато през 40-те години на 21 век и до 2050 г. е с около една трета по-високо от нивото си през 2022 г.

При сценария "Нулево нетно потребление" търсенето на газ достига своя връх около средата на това десетилетие и до 2050 г. е около половината от нивото си през 2022 г., което се дължи на бързото преминаване към алтернативни енергии в развитите икономики.

До 2050 г. около 80% от потреблението на природен газ ще бъде намалено чрез технология за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS).

И в двата сценария търсенето на втечнен природен газ - супер охладено гориво, което може да се транспортира - нараства бързо до 2030 г., като се увеличава съответно с 40% и 30% над нивата от 2022 г. в различните сценарии.

При първия модел търсенето на втечнен природен газ се увеличава с повече от 25% през следващите 20 години. Този ръст на търсенето изисква 300 млрд. куб. м. допълнителен капацитет за втечняване, който да бъде пуснат в експлоатация след 2030 г.

За разлика от това, нарастването на търсенето на втечнен природен газ до 2030 г. при втория се обръща през следващото десетилетие и до 2050 г. световната търговия с този тип енергийна суровина е с около 40% под нивото от 2022 г., което означава, че не са необходими допълнителни мощности за втечняване извън вече изградените.

Вятърна и слънчева енергия

Вятърният и слънчевият капацитет се увеличава около осем пъти до 2050 г. в сценария "Настояща траектория" и 14 пъти в „Нулево нетно потребление“ спрямо нивата от 2022 г.

До 2035 г. изграждането на нови мощности е съсредоточено в Китай и развитите икономики, на които се падат по около 30-45% от увеличението на новите мощности в двата сценария.

Бързото разрастване на вятърната и слънчевата енергия е подкрепено от по-нататъшно намаляване на разходите, тъй като технологиите и инвестициите за производство на енергия продължават да се възползват от все по-нарастващите нива на разгръщане.