УниКредит Булбанк, която финансова институция е една от петте банки, подписали гаранционното споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по линия на инициативата JEREMIE и по-конкретно на Гаранционния фонд, също отчита повишен интерес от страна на микро и малките компании в България за кандидатстване за JEREMIE кредити. Оказва се също така, че по-големите корпоративни клиенти проучват още пазара и условията.

„Основният интерес идва от страна на микро и малките предприятия, докато големите корпоративни клиенти все още проучват пазара и условията", каза Иван Пеев, директор „Търговска стратегия" в УниКредит Булбанк, за Profit.bg, като допълни веднага, че към момента има постъпило искане за кредит за оборотни средства, което е на етап разглеждане и оценка.

И тъй като гаранционното споразумение не поставя някакви специфични изисквания по отношение на срока на разглеждане и оценка на проектите, в банката прилагат вътрешните правила това да се случва в максимално кратък срок.

„Интересът обаче е огромен - още преди официалното обявяване на началото на програмата, имахме много запитвания от страна на клиенти", разказа Пеев. „Важно за фирмите е да знаят, че гаранционният инструмент по JEREMIE не може да бъде комбиниран с други форми на финансиране от Европейския съюз или България, или да бъде обезпечен едновременно и с други европейски или национални гаранционни инструменти, в т.ч. и наднационални финансови институции".

Сред другите основни изисквания, които банкерът изброи, са микро, малките и средни предприятия да имат персонал до 249 души включително и годишен оборот до 97.5 млн. лв. или стойност на активите до 84 млн. лева, .

В банката са постъпили запитвания от представители на почти всички икономически сектори - дори от сектора на земеделието.

„Земеделските производители обаче не се финансират от Оперативна програма „Конкурентоспособност" и затова не могат да се възползват от JEREMIE", обърна внимание Иван Пеев.

На въпроса дали в УниКредит Булбанк имат предпочитания към определни сектори на икономиката, които да кредитират по програмата приоритетно, мендижърът каза: „Не можем да говорим за предпочитания, но има сектори на икономиката, които не могат да се възползват от гаранционното споразумение".

Нека припомним, че това са секторите на производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция; рибарството и аквакултурата; експортно-ориентираните дейности (ако дейността е само експортна); недвижимите имоти; жилищното строителство; въгледобивът и др.

Що се отнася до техническите параметри при УниКредит Булбанк по програмата, Иван Пеев посочи, че размерът на разрешения им гарантиран портфейл е 50 млн. евро.

„Кредитите могат да бъдат отпускани за период от 30 месеца. По програма JEREMIE един кредитополучател може да получи максимум до 1 млн. евро, като тази сума може да бъде комбинация от инвестиционен и оборотен кредит или само инвестиционен кредит", обясни той. „Освен това много важно е, че обезпечението за клиента е безплатно, като размерът му може да достигне до 80% при различните компании. Цената на кредита също се определя на база рисковия профил на клиента. Максималният срок на кредита е 72 месеца, като в него се включва и гратисния период по заема. Единствено за транспортния сектор максималният размер на кредита по гаранционната схема JEREMIE е 937.5 хил. евро".

„Нашите банкери правят предварителна оценка на съответствие с изискванията на JEREMIE на всеки един кандидат преди той да подаде искане за кредит. По този начин се стремим да улесним максимално клиентите и да сведем до минимум възможността да има отхвърлен проект", каза в заключение Иван Пеев.

Инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия) е специфичен инструментариум, използван от Европейската комисия (ЕК), чрез който част от средствата от Структурните фондове се насочват за капиталово и дългово подпомагане на малки и средни компании.

Разпределените средства към Гаранционния фонд са 74 млн. евро.

Споразумението с ЕИФ подписаха през юли УниКредит Булбанк, ПроКредит Банк (България), Райфайзенбанк (България), ОББ и СИБАНК, които срещу гаранции от 74 млн. евро, трябва да осигурят на преференциални условия кредити за малки и средни предприятия в размер на 370 млн. евро. Те бяха избрани след проведен конкурс от ЕИФ.