Да купуват или да не купуват AI? Това е въпросът, който организациите все по-често си задават. На пазара на изкуствен интелект, където промяната е единствената константа, купувачите на AI системи трябва да вземат ключово решение: да създадат собствени набори от инструменти или да ги придобият от външни доставчици.

Използването на готови продукти или предварително изградени решения може да окаже значително въздействие върху времето и ресурсите, което води до определени проблеми. Или предимства. Напредъкът в областта на AI, особено появата на генеративния изкуствен интелект, постави дилемата "изграждане или закупуване" в центъра на вниманието, пише в свой анализ специализираната платформа EY.com.

Гамата от инструменти и системи за AI, които се продават на пазара на всевъзможни цели, нараства по-бързо от всякога. Те включват средства за разгръщане на AI (като безкодови платформи); модели на AI като услуга, които могат лесно да бъдат достъпни чрез приложно-програмируеми интерфейси (API); компоненти за включване към съществуващи софтуерни инструменти, които предоставят нови функционалности.

Шумът около AI, заедно с демократизирането на уменията за работа с технологията, е двигател на невероятно бързо развиващ се пазар. Това означава, че повечето нови проекти за внедряване в организациите вече не са проекти за изграждане на подобни системи, а за закупуването им.

Предвижда се размерът на пазара на изкуствен интелект да достигне 305,90 млрд. долара през 2024 г., в сравнение с 241,80 млрд. през 2023 г., като годишният темп на растеж ще бъде 15,83%.

Следователно за организациите, които обмислят внедряването на AI, или тези, които вече разполагат с вътрешни възможности за разработка, остава отворен въпросът: Да изградим персонализирани системи, които да решат нашия бизнес проблем, или да закупим готови такива?

5 въпроса, които организациите трябва да си зададат

Плюсовете и минусите на двата варианта могат да се преценят най-добре, пише още интернет изданието, като си отговорите на тези пет въпроса.

Как се съпоставят общите разходи (внедряване и експлоатация) за изграждането на собствена система и закупуването на съществуваща такава?

Генеративният AI доказа веднъж завинаги, че някои модели са прекалено скъпи за самостоятелно изграждане. ChatGPT например, чието обучение в сегашния му вид струва 10 млн. долара - инвестиция, която няма как да генерира възвръщаемост, би бил напълно невъзможен за финансиране за мнозинството от организациите. Ето защо би било разумно те да изберат предварително изграден модел, например с отворен код или по модела “като услуга”, за да получат достъп до AI възможности.

За много други общи случаи на използване на изкуствен интелект, които не изискват толкова значителна инвестиция като ChatGPT, остава въпросът кое би донесло най-висока възвръщаемост - изграждането или закупуването.

Сравнението на разходите изисква прогнозиране и моделиране на бизнес казуси, което дава представа за това какви биха били разходите както за придобиването на технологията, така и за оперативното ѝ управление.

Разполага ли нашата организация с данни, възможности и време за изграждане на AI система, която да е по-добра от тази, която можем да купим?

Една компания може да е в състояние да изгради модел на AI вътрешно на цена, сравнима с тази, която може да получи на пазара. Ако обаче тя няма достъп до набори от данни за създаване на работещи модели, може да загуби бързо от конкурентите си, които имат достъп до по-съвременни инструменти на същата цена. Това е изключително важно да се има предвид, когато се решава дали си струва да се инвестира в изграждането на собствени модели.

Какви са разликите в рисковете при изграждане и закупуване на AI, когато се вземат предвид нововъзникващите регулации?

В целия ЕС непрекъснато се предлагат нови регулации за AI, като най-новата и най-значимата от тях е Законът за изкуствения интелект. С него се въвеждат разпоредби както за собствениците на AI системи, така и за доставчиците на такива. Изискванията включват осигуряване на прозрачност на моделите, анализ и изкореняване на отклоненията в наборите от данни, използвани за обучение на модела, и др.

За определени случаи на използване организациите могат да оценят предстоящите изисквания като риск поради свързаните с тях финансови санкции. Но закупуването на достъп до модели, вместо вътрешното им изграждане, може да минимизира риска.

Изграждането или закупуването отговаря по-добре на настоящия ни оперативен модел (или липсата на такъв) за AI?

Моделите и инструментите за AI изискват непрекъсната поддръжка, независимо дали са изградени или закупени. За организациите, които вече имат утвърдени оперативни модели за внедряване, наблюдение и поддръжка, новите процеси на потребление по модела “AI като услуга” може да породят необходимост от нови методи за внедряване, наблюдение и поддръжка. Това трябва да се разглежда като потенциално допълнително усложнение.

Какви са рисковете, пред които може да се изправи нашата организация, ако доставчикът на системата с изкуствен интелект преживее сътресения?

Организациите нямат контрол върху работата на продуктите, предоставяни от доставчиците, или върху бъдещото състояние на бизнеса им. Ето защо това може да бъде потенциален риск за организация, която е оперативно зависима от системите за AI, предоставени от трети страни.

Ако има предизвикателства, свързани с качеството, цената или наличността на настоящия доставчик, е важно да се гарантира, че има алтернативен такъв или че функционалността на използвания модел може да бъде възпроизведена вътрешно.

“Решението за изграждане или закупуване на AI модели за решаване на бизнес проблеми е многостранно и зависи от индивидуалните организационни нужди, ресурси и стратегически цели. Докато закупуването предлага достъпност, рентабилност и потенциално по-просто спазване на нормативните изисквания, изграждането в рамките на предприятието може да осигури персонализация и конкурентна диференциация. Тъй като AI продължава да променя индустриите, компаниите трябва внимателно да претеглят тези фактори, за да вземат информирани решения, които да съответстват на техните бизнес цели и бъдеща визия, като си задават правилните въпроси”, пишат в заключение от специализираната платформа.