61% от лидерите на компании вярват, че изкуственият интелект (AI) променя осезаемо тяхната индустрия, но само една от 10 компании е постигнала измерим напредък в дигиталната си трансформация.

Висшият мениджмънт в компаниите не осъзнава спешността на действията, които трябва да предприеме, за да ускори внедряването на AI в организациите. Това показват данни от глобално проучване на HR лидера Adecco Group, проведено в партньорство с Oxford Economics сред 2000 топ мениджъри.

Целта му е да изследва промените в пазара на труда от гледна точка на топ мениджмънта в компаниите.

Две трети (67%) от ръководителите са на мнение, че нововъзникващите технологии като AI и Generative AI ( GenAI) ще повлияят значително на бизнеса им след пет години. Само 33% признават, че той вече оказва влияние върху процеси и хора към настоящия момент.

Някои лидери са по-предпазливи по отношение на ползите от AI, като само 50% от финансовите директори и 51% от главните изпълнителни директори вярват, че той променя бизнеса им, в сравнение с 63% от главните оперативни директори.

„Изследването на Adecco Grouр показва пропуски в уменията на топ мениджмънта в компаниите. Това ще повлияе на ефективността от внедряването на нововъзникващите технологии. Лидерите със стратегически роли трябва да бъдат убедени в бизнес ползите от AI, за да ускорят приемането.

По-голямата част от глобалните лидери нямат доверие в уменията и знанията в областта на AI на своя лидерски екип, което означава, че е по-малко вероятно да разберат рисковете и възможностите, които идват с внедряването му, както и нуждата от създаването на стратегия за отговорното му прилагане.“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.

Лидерите, които в момента не разбират нововъзникващите технологии, е по-малко вероятно да предоставят насоки и обучение на своята работна сила.

Според данните от проучването половината (43%) от топ мениджърите, които нямат доверие в знанията на своя екип, предлагат възможности за повишаване на уменията на своите служители.

Едновременно с това две трети (66%) от анкетираните планират да наемат нови таланти за позиции, изискващи AI умения, вместо да обучават съществуващите си екипи.

Тази стратегия за „купуване срещу изграждане“ на таланти не е устойчива и може да доведе до повишаване на заплатите. 72% от бизнес лидерите казват, че заплащането за длъжности, свързани с AI, вероятно ще се увеличи през следващите 12 месеца.

„Тъй като дигиталните и технологични умения оказват влияние върху почти всяка роля, компаниите трябва да обмислят дали набирането на нови таланти е най-ефективният метод. По-устойчиво е инвестирането в обучения, които да повишават уменията, както и в преквалификация. Така може да се подпомогне вътрешната мобилност и да се осигури устойчива заетост за настоящите служители.“, добавя Надежда Василева.